torna

Detall de la notícia

Imatge 3987608

Educació disposarà d'un pressupost de 1.033 milions d'euros per al 2020

\ El pressupost d’Educació aposta per infraestructures, atenció a la diversitat i la dotació de professorat

\ El sistema educatiu de Balears compta amb el nombre més elevat de docents de la història

\ S’incrementen les partides per al foment de la creació de places públiques de 0-3 anys

\ Es destinen 31 milions per continuar aplicant el Pla d’Infraestructures Educatives

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca disposarà per a l’exercici 2020 d’un pressupost de 1.033,56 milions d’euros (1.033.566.953€). Aquesta xifra inclou, a més del que es destina a les àrees que formaven Educació la passada legislatura, dues noves àrees de responsabilitat, que són les corresponents a Recerca i Política Lingüística, i sis projectes finançats per l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).  Així, el pressupost de la Conselleria suposa un increment del 3,25 % en relació amb el pressupost del 2019, que va ser de 1.000,11 milions d’euros, fet que suposa 33,56 milions més.

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Pressupost Educació

775,65

817,21

882,58

935,44

1.000,11

1.033,31

 

El pressupost de 2020 s’ha dirigit a la consolidació de les inversions que s’han impulsat al llarg de la passada legislatura des de l’àrea educativa. D’aquesta manera, es continua amb la planificació establerta al Pla d’infraestructures Educatives i es potencien les iniciatives per fomentar la creació i sosteniment de places de 0-3 anys. A més, es preveu una nova convocatòria d’oposicions, amb un total de 1.144 places, amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla docent, entre d’altres qüestions.

Aquest increment respon a la voluntat del Govern de les Illes Balears de continuar apostant per les polítiques socials amb un 0,4% més, en relació amb el 2019,  del total del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que suposen el 70,5% de la despesa no financera de tot el pressupost del 2020.

Més professors i 1.144 places d’oposicions

El pressupost del 2020 de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca preveu una despesa de personal docent públic de 622 milions d’euros, 13,4 més que l’any passat. Cal tenir en compte que el curs 2019-20 s’ha incrementat en 359 el nombre de professors, de manera que des de principi de legislatura, s’hauran incorporat al sistema educatiu públic més de mil cinc-cents professors nous, fet que suposa que el sistema educatiu de les Illes Balears compta amb el nombre de professors més elevat de la seva història.

El pressupost de la concertada augmenta en 2,3 milions d’euros en relació amb el pressupost de l’any passat. Aquest increment recull, a més d’altres conceptes, la consolidació de la reducció a 23 hores lectives a tot el professorat de la secundària concertada, l’increment de professorat d’atenció a la diversitat i l’acord de jubilacions parcials. En total suposa una inversió per al 2020 de 198.300.000 euros, incloent.-hi tant la nòmina com les despeses de funcionament. També s’ha incrementat el professorat amb 48 docents més el curs 2019-20.

La convocatòria d’oposicions del 2020 és de 1.144 places. La previsió per fer front a la gestió d’aquestes oposicions és de 1.493.107euros.

Increment per a l’educació de 0-3 anys

El pressupost del 2020 per a la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa creix un 15,16 %, fins arribar a 16.456.547€. Un dels increments destacats del pressupost d’aquest departament es destina a l’impuls de les polítiques de foment de l’educació en el nivell de 0-3 anys. Així, s’incrementa el pressupost de l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància (IEPI) en 1 milió d’euros, fins arribar als 5.598.569€. Aquest increment servirà tant per fer la convocatòria d’ajuts per a la creació de places públiques com per a la reconversió de places de guarderia en escoletes per al període 2020-23. Es preveu que en aquest període de temps es puguin crear 1.000 places de titularitat pública a raó de 5.000€/plaça, això suposa una inversió de 5 milions en 4 anys i, en el cas de la reconversió, en el mateix període 2020-23, es preveu una inversió de 2.900.000€, a raó de fins a 2.500€/plaça, per reconvertir 1.100 places en els quatre anys.

Per altra banda, el 2020, per primera vegada, es destinen 646.000 euros a ajuts a les famílies en situació de vulnerabilitat per a pagar les quotes d’escolarització a les escoletes públiques i 385.000 euros a les privades autoritzades de la xarxa complementària.

El curs actual, 2019-20, també s’han incrementat en 21 docents els equips d’atenció primerenca (EAP). La incorporació d’aquests docents suposarà una inversió de 270.000 euros el darrer quadrimestre de 2019, fins arribar a un total de 810.000 euros durant tot el curs 2019-20.

La partida destinada a ajuts de menjador es manté igual que el curs actual, és a dir, 3.500.000 euros, per atendre alumnat de l’escola pública, de la concertada i de les escoletes 0-3 anys.

Atendre la diversitat i treballar per a l’èxit educatiu

Augmenta la partida destinada al Servei d’Atenció a la Diversitat fins arribar a 2.278.189 euros, cosa que suposa 250.000 euros més que l’any passat. El nou curs 2019-20 compta amb dues noves unitats volants d’atenció a la integració (UVAI): per a alumnat TEA, a càrrec d’Amadiba, i per a ajuts tècnics per a discapacitats motòrics, que farà Nousis. Aquestes noves incorporacions suposen un increment de 542.761 euros, fins arribar a un total de 1.340.074 euros per a aquestes unitats, incloent-hi les que ja existien el curs passat per a discapacitats auditives, a càrrec d’ASPAS, i per a alumnat amb síndrome de Down, per part d’Asnimo.

L’increment del nombre d’educadors socials als instituts, que passen de 19 a 26 tècnics per atendre a alumnat en risc d’exclusió social, suposarà una inversió per aquest curs escolar 2019-20 de 680.000€.

Es consolida la inversió per als cursos d’immersió lingüística en anglès a l’estiu per a alumnat de sisè de primària i 1r de batxillerat amb un total de 300.000 euros. I, per altra banda, s’amplia l’oferta de cursos d’idiomes per a alumnat d’FP, ja que, a més d’anglès podran estudiar alemany, francès i italià, i s’hi destinarà un total de 40.000 euros. El pressupost de 2020 manté la dotació necessària per continuar amb el projecte d’auxiliars de conversa.

Es continua amb la mobilitat dels Erasmus+ amb fons del SEPIE, que suposen més de 1.200.000 euros en dos anys, i s’incrementa la dotació per a noves metodologies per treballar les llengües estrangeres fins als 25.000 euros.

Es destinen 170.000 euros a incorporar dinamitzadors lingüístics a 70 centres educatius i es continuen els intercanvis en català.

El 2020 la Conselleria comptarà amb una inversió de 2 milions d’euros per destinar a programes de reforç educatiu, entre d’ells el Programa d’Acompanyament Escolar (PAE).

Quant a la millora dels equipaments informàtics i digitals dels centres educatius, s’ha previst una inversió de 1.500.000 euros per a la compra d’aules digitals i ordinadors. A més, també es destinaran 1.800.000€ per a la convocatòria del Programa de Dispositius Digitals i Material Didàctic, incloent-hi els ajuts per a reutilització de llibres de text. Per altra banda, es preveu una partida per millorar el suport tècnic als centres educatius de 825.000 euros, 140.000 euros més que el curs passat.

L’Institut de Convivència i Èxit Escolar (Convivèxit) compta el 2020 amb 4 agents coeducadors a través d’un projecte d’inversió de l’IBDona (2 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa) que suposa una inversió de 194.067,44 euros.

31 milions a l’IBISEC per millorar les infraestructures educatives ­­

En el capítol de les infraestructures, l’apartat d’inversions reals de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC) de 2020 és de  31.440.901 euros. Aquesta xifra és el total previst per a inversions reals en infraestructures educatives, inclosos els 4 projectes que es finançaran a través de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS), que es tradueix en una aportació de 13.640.901. euros

El Pla d’Infraestructures Educatives 2016-2023 ha permès planificar de manera ordenada i equitativa la millora de les infraestructures educatives de les Balears. Seguint les directrius del Pla, des del mes de setembre de 2015 s’hauran invertit un total de 70 milions d'euros en infraestructures educatives, que suposen 1.097 actuacions al 85 % dels centres educatius de les Illes Balears (273).

Les principals línies d’actuació previstes al Pla d’Infraestructures són:

– Ampliacions: CEIP Ses Cases Noves, CEIP Guillem Ballester i Cerdó, CEIP Sant Carles, CEIP Escola Nova, CEIP Simó Ballester, CEIP Punta de n’Amer, CEIP Sa Torre, IES Isidor Macabich (ITS), IES Porto Cristo, CEIP Montaura, CEIP Sant Miquel.

– Nous centres: Conservatori de Menorca (ITS), CEIP Caimari, CEIP Campos, CEIP Can Picafort, CIFP Ciutadella (ITS), CEIP Inca, CEIP Sa Pobla.

A més, també estan previstes les obres de reforma al Quarter General Luque d’Inca per acollir el Museu de l’Educació (ITS), i la construcció dels gimnasos dels CEIP Puig d’en Valls, Pere Cerdà, Joan Mas i Verd, entre d’altres.

D’altra banda, el pressupost per al 2020 preveu un increment del 50 % de la partida de mobiliari i equipament de centres educatius fins arribar a 1.311.411 euros.

El pressupost de 2020 inclou per primera vegada ajuts per a les escoles de música amb una inversió de 250.000 euros.

Millora l’oferta d’FP i es consolida el programa de formació del professorat

En el curs 2019-2020 hi haurà 1.211 places de docents de formació professional a les Illes Balears, 47 professors més que el curs passat. D’aquestes places, 9 són de Formentera, 169 d’Eivissa, 141 de Menorca i 889 de Mallorca.

El nou curs incorpora 15 cicles nous i es continua ampliant l’oferta d’FP Dual, que comptarà amb una inversió de 148.876,19 euros a càrrec del Fons Socials Europeu.

Es consolida la inversió en promoció de l’FP amb una dotació de 148.876 euros i la millora de la formació tècnica del seu professorat amb la creació d’un nou equip específic i una inversió de 208.848 euros.

L’aportació econòmica a la UIB augmenta un 2 %

L’aportació global a la UIB per al 2020 és de 76.702.109 euros. Això suposa un augment de 976.380 euros, un 2 % d’increment, respecte de l’any 2019. Amb aquesta dotació es mantenen el finançament dels estudis oficials i de les millores de les condicions laborals dels personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis; la reducció dels preus de matrícula i el manteniment de les infraestructures del campus.

D’aquest total, 64.456.032 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal.

Així mateix, del total, 3.606.469 euros es destinaran en concepte de transferències d’inversions per al manteniment de les infraestructures del Campus.

S’ha augmentat un 5,83 % la dotació de complements retributius per al personal docent i investigador, fins arribar a un total de 5.477.053 euros. L’any 2020 el professorat interí, tant funcionari com laboral, podrà continuar gaudint dels tres complements.

El curs 2018-19 els preus en primera matrícula de la UIB varen experimentar una reducció percentual del 10 % en el cas dels estudis de grau i màster i del 15 % en el cas dels estudis de màster professionalitzants. Per tal de cobrir aquesta reducció el Govern aporta un total de 700.000 euros.

Augmenten les dotacions de les noves titulacions i d’infraestructures, ja que el pressupost de 2020 manté el compromís pluriennal de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses, amb un total de 542.314 euros, que suposa un augment del 33,28 % respecte al 2019. També està prevista una partida de 74.244 euros per a la millora de la implantació de la doble titulació d’Economia i Turisme. A més, l’any 2019 la transferència de 2.291.999 euros corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina suposa un augment del 20,35 % respecte al 2019. L’IBSalut, per la seva banda, hi aporta un total de 422.000 euros.

A més, es manté una partida de 144.000 euros per a la segona fase de la implantació de l’administració electrònica, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).

Aquest curs es continua desenvolupant el Programa d’Ajuts de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència a la Unió Europea amb una partida de 450.000 euros.

El pressupost del 2020 també preveu una partida de 50.000 euros a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), en el marc d’un conveni plurianual, per a la contractació de dos tècnics de suport a les activitats d’aquest Institut, així com una partida de 60.000 euros per a la millora de les proves de batxillerat per a l’accés a la universitat (PBAU).

Acostar la ciència a la societat i fomentar la recerca

Amb la nova legislatura les àrees de Recerca i d’Innovació s’han ubicat en diferents departaments del Govern. En aquest pressupost, l’àrea de Recerca comptarà amb 11.386.675€ dins la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca.

Els pressuposts de 2020 garanteixen la continuïtat de polítiques impulsades la passada legislatura millorant la inversió en R+D i les accions derivades de l’impuls de la transferència del coneixement previstes en el Pla de Ciència, Tecnologia i Innovació (2018-2022) i en les actuacions de l’especialització intel·ligent de les Illes Balears (2014-2020). A més, es pretén continuar la tasca d’enfortir el sistema R+D+I, la participació de les empreses i la col·laboració amb els centres públics de recerca, així com l’impuls de la internacionalització i a l’economia del coneixement.

Dos nous projectes de l’àmbit de la recerca estaran finançats a través de l’ITS: una convocatòria de beques de mobilitat per a becaris predoctorals i per a postdoctorats, per valor de 850.000 euros i la creació de la Unitat de Cultura Científica per apropar la ciència a la societat, amb una inversió de 600.000 euros. A més, hi ha prevista una inversió de 961.000 euros en ajuts per a la formació de personal investigador i 748.000 euros pera dinamitzar recursos del sistema de Ciència i Tecnologia, entre d’altres.

Millorar la gestió de les proves i contribuir a la dinamització del català

La Direcció General de Política Lingüística comptarà el 2020 amb un pressupost de 2.923.914 euros. Entre les accions previstes en el marc d’aquest pressupost destaca la millora en la gestió de les proves per obtenir certificats oficials de coneixements de català, amb una inversió de 100.000 euros. Els canvis en milloraran el funcionament, atorgant més rellevància a la competència oral i concentrant el calendari de les proves. Per altra banda, el pressupost recull la creació d’un gabinet d’assessorament als mitjans de comunicació, dotat amb 30.000 euros, a la partida nominativa de la UIB, acció que s’afegeix als ajuts que actualment permeten el manteniment del Gabinet d’Onomàstica i el Centre de Documentació Sociolingüística de les Illes Balears.

A més, es destinen 300.000 euros a un projecte d’inversió basat en la dinamització lingüística territorial, que ha de permetre disposar de 6,5 dinamitzadors (3  a Mallorca, 2 a Eivissa, 1 a Menorca i 0,5 a Formentera) que impulsin les polítiques lingüístiques a peu de carrer.

Consolidació dels ensenyaments artístics superiors

El pressupost destinat a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques (FESMAE), entitat que gestiona el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears, inclou un total de 3.942.432 euros, la qual cosa suposa un augment del 11,8 % respecte de l’any 2019 destinat a continuar potenciant les figures del professor convidat i de l’associat com a pols d’atracció de l’alumnat, necessaris per desenvolupar amb qualitat les tasques acadèmiques dels centres.