torna

Detall de la notícia

Convocatòria de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica del sector industrial

Actuacions subvencionables: Per poder acollir-se al programa, les actuacions han d'aconseguir una reducció de les emissions de diòxid de carboni i del consum d'energia final, mitjançant la millora de l'eficiència energètica pel que fa a la situació de partida; a més, han de complir amb les condicions establertes en aquesta convocatòria i justificar l'estalvi energètic i la reducció de les emissions de CO2. 

Són actuacions subvencionables les relacionades a continuació:

Actuació 1: millora de la tecnologia en equips i processos industrials.

Actuació 2: implantació de sistemes de gestió energètica.

Beneficiaris: Poden ser beneficiàries:

a) Les empreses que tenguin algun dels següents CNAEs: 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39.

b) Les empreses de serveis energètics que actuen baix un contracte de serveis energètics amb algunes de les empreses de l'apartat a)

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia 31 d'octubre i finalitza el 31 de desembre de 2020 o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini màxim per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització serà de 24 mesos comptadors des de la data de notificació de la resolució de concessió.

Quantia de les ajudes: La quantia màxima de les ajudes per a cada una de les actuacions és la següent:

a)   Per a la millora de la tecnologia en equips i processos industrials, el 30 % de la inversió elegible del projecte, amb un límit d’inversió elegible/estalvi d’energia final a un any de 14.379 €/tep.

b)      Per a la implantació de sistemes de gestió energètica, el 30% amb un límit d’inversió elegible/estalvi d’energia final a un any de 14.501€/tep.

S'estableix un límit d'ajudes de 200.000 € per destinatari beneficiari.

 

L'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) durà a terme la coordinació i el seguiment d’aquest Programa.  Les ajudes objecte d’aquesta convocatòria es cofinancen amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) dins el Programa Operatiu Pluriregional d’Espanya 2014-2020.