torna

Detall de la notícia

Consulta prèvia a l'elaboració d'un projecte de Decret pel qual es creen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrans i es modifica el Decret 34/2014, de l'1 d'agost

Consulta prèvia a l’elaboració d’un projecte de Decret pel qual es creen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrans i es modifica el Decret 34/2014, de l'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears

El Govern de les Illes Balears duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i les organitzacions més representatives potencialment afectades per la norma futura puguin opinar i fer aportacions.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

   a. Els problemes que es pretenen solucionar amb la norma nova.

   b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

   c. Objectius de la norma.

   d. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries

Així, abans de la redacció del Projecte de Decret pel qual es creen les reserves marines de ses Bledes i des Vedrans i es modifica el Decret 34/2014, de l'1 d'agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta en aquest Portal, o per escrit dirigit al Servei de Recursos Marins de la Direcció General de Pesca i Medi Marí de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, carrer de la Reina Constança, 4, 07006 de Palma, en el mateix termini.