torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears

Aquest Decret té per objecte la regulació:

a) Del règim jurídic, les incompatibilitats, l’estructura i la situació administrativa del Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears, en desplegament del que estableix l’article 23 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.

b) Del procediment de les reclamacions, queixes o denúncies que es presentin davant el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears.  

Informació sobre el tràmit d’informació pública

D’acord amb la Resolució de la secretària general de la Conselleria de Salut i Consum de 14 d’octubre de 2019, s’ha obert un procés d’informació pública, mitjançant el qual tots els ciutadans poden informar-se del Projecte de decret pel qual es regula el Defensor dels Usuaris del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.
Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum (plaça d’Espanya, 9, 07002 Palma), o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de  procediment administratiu comú de les administracions públiques, i han d’anar adreçades a la Secretaria General de la Conselleria de Salut i Consum.
Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions per mitjans telemàtics a través de l’apartat “Participació en l’elaboració normativa” de la pàgina web del Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears.