torna

Detall de la notícia

Imatge 3940834

S'autoritzen vint places residencials per a gent gran en situació de dependència a Muro

\ El Conveni amb l’Ajuntament de Muro té un import màxim d’1.127.948 €
\ Aquest acord serà vigent fins al 31 de gener de 2022

El Consell de Govern, a petició de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, ha autoritzat la despesa derivada del Conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i l’Ajuntament de Muro per a la reserva i l’ocupació de places residencials per a gent gran en situació de dependència.

En total són vint places residencials per a gent gran que ha de tenir el reconeixement de la situació de dependència de grau II i de grau III per accedir-hi.

L’import màxim, una vegada deduït un 25 % en concepte de copagament dels usuaris, és d’1.127.948 €, amb un desglossament que preveu una partida per a l’exercici de 2019 de 250.083 €; per a l’exercici de 2020, de 376.668€; per al de 2021, de 375.639 €, i per al de 2022, de 125.556 €.

Aquest Conveni té vigència fins al 31 de gener de 2022 i es podria prorrogar sempre que tengui una durada màxima de quatre anys.

La finalitat del Conveni és optimitzar els recursos disponibles a la comunitat autònoma i és funció de la Conselleria d’Afers Socials i Esports assignar-los de manera efectiva.

Quant a l’accés i a la llista d’espera del servei, cal atenir-se al Decret 83/2010, de 25 de juny, que estableix els principis generals de procediment per a reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim de compatibilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència de les Illes Balears.