torna

Detall de la notícia

Marcat de portes industrials, comercials, de garatge, portons i barreres

Publicació del document elaborat pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme sobre REQUISITS DE MARCAT CE, INSTAL·LACIÓ I MODIFICACIÓ DE PORTES INDUSTRIALS, COMERCIALS, DE GARATGE, PORTONS I BARRERES. Versió 8 (20 de setembre 2019).

Inclou la informació bàsica sobre disposicions i els requisits que han de complir les portes motoritzades i manuals, entenent com tals les incloses dintre de l’àmbit d’aplicació de la norma UNE-EN 13241:2004+A2:2017, així com portes comercials tals com persianes enrotllables i reixes enrotllables quan s’empren com portes de locals de venta a la menuda, previstes principalment per l'accés de persones més què de vehicles i mercaderies, així com, si les tenen, las portes de pas inscrites en la fulla, amb la finalitat de informar els receptors de productes (fabricants, constructores, tècnics, usuaris, etc.) sobre de com se ha de verificar la documentació que les acompanya:

http://www.f2i2.net/documentos/lsi/Construccion/20190920_GUIA_puertas_de_garaje.pdf