torna

Detall de la notícia

Imatge 3909006

Oberta la convocatòria per participar del Programa Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius

\Aquesta iniciativa conjunta de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca i, de Presidència, Cultura i Igualtat té un pressupost de 380 mil euros 

\El Programa cerca accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones en torn al 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista

\Els centres educatius públics poden rebre entre 2 mil i 4 mil euros en ajudes

\Una de les finalitats del programa és prevenir les violències masclistes en totes les etapes educatives

La Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca conjuntament amb la Conselleria de de Presidència, Cultura i Igualtat mitjançant l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar i l’Institut Balear de la Dona, acaben de publicar al BOIB (10 setembre) la convocatòria per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa «Accions de sensibilització per a la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista als centres educatius en el marc de la celebració del 25 de novembre, dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones. Any 2019».

Aquest programa del que poden participar tots els centres públics de les Illes Balears té un pressupost de 380.000 euros  i es finança a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat mitjançant el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, a través de l’Institut Balear de la Dona.

Per sensibilitzar i prevenir de les diferents formes de violència contra les dones a les escoles

La finalitat del programa és cercar el disseny, la implementació i l’avaluació d’accions de sensibilització i prevenció de les diferents formes de violència contra les dones entorn d’una data tan significativa com el 25 de Novembre, Dia Internacional contra la Violència Masclista.

Poden participar en aquesta convocatòria els centres docents de titularitat pública que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears sempre que hagin nomenat un o una docent registrada com a agent de coeducació.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

-   Prevenir les violències masclistes en totes les etapes educatives.

-  Sensibilitzar els infants i joves per generar canvis i modificacions en les seves actituds que permetin avançar cap a l’erradicació de les violències masclistes.

-  Dotar d’eines i instruments per fer una detecció dels primers indicis en una relació afectivosexual no igualitària.

-  Fomentar l’aprenentatge de mètodes no violents per a la resolució de conflictes en els centres escolars, així com la introducció d’una perspectiva de gènere que eradiqui tot tipus de violència envers les dones.

-  Visibilitzar la violència cap a les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals.

 Els ajuts són de 2 mil euros per centre

El programa disposa d’un pressupost de 380.000 €, repartits entre els centres seleccionats, amb un màxim de 2.000 € per centre. Excepcionalment, el límit per centre es pot ampliar fins als 4.000 € en qualsevol dels supòsits següents, seguint l’ordre de prioritat següent: tenir un pla d’igualtat aprovat; haver participat en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius”; haver indicat a la memòria de convivència del curs 2018-2019 la realització d’accions per afavorir la promoció de la igualtat i la prevenció de la violència masclista.

Tots els centres tenen fins el proper 7 d’octubre de 2019 per presentar la seva sol·licitud.

Per a més informació, es pot consultar el web de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar, apartat “Igualtat i dona” (http://convivexit.caib.es).