vuelve

Detalle de la noticia

Decret 6/2019, d'1 de febrer, pel qual es crea i regula el Registre d'Agrupacions Empresarials Innovadores de la Comunitat Autònoma de de les Illes Balears

El Registre d'AEI de les Illes Balears assumeix les funcions de la inscripció com a agrupació empresarial innovadora de les entitats la sol·licitud de les quals hagi estat resolta favorablement per l'òrgan competent; la guàrdia i custòdia de la documentació lliurada per les entitats inscrites juntament amb les actualitzacions que s'hi produeixin i l'expedició de la comunicació de la inscripció i de qualsevol certificat sobre les dades i els documents inscrits en el Registre que resultin necessaris per participar en altres convocatòries d'ajudes.