torna

Detall de la notícia

Resolució del director general de Mobilitat i Transport Terrestre per la qual s'adjudiquen 25 autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d'àmbit insular i caràcter temporal a l'illa de Mallorca

Fets

1. El Decret 46/2019, de 7 de juny, publicat en el BOIB de dia 8 del mateix mes, estableix les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i caràcter temporal a l’illa de Mallorca (vlc-TM). En la disposició addicional primera, fixa en 25 el nombre d’autoritzacions per atorgar per a la temporada corresponent a l’any 2019 i dona un termini de deu dies hàbils per presentar-hi sol·licituds.

2. Dins del termini atorgat, que va finalitzar el dia 22 de juny, es varen presentar 59 sol·licituds.

3. Una vegada revisades les sol·licituds, juntament amb la documentació que s’hi adjunta, resulta que el nombre de sol·licituds és superior al nombre d’autoritzacions de vlc-TM que es poden expedir per a aquesta temporada, motiu pel qual correspon aplicar el barem que estableix l’article 8 del Decret.

4. Una vegada confeccionada una llista provisional de totes les sol·licituds amb les observacions oportunes respecte del compliment correcte dels requisits exigits i l’aplicació del barem, d’acord amb l’article 45.1.b) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, com que és un procediment de concurrència competitiva, s’ha publicat en el BOIB núm. 100, de dia 20 de juliol de 2019, i en la pàgina web d’aquesta Direcció General, i s’ha atorgat un termini de 5 dies per consultar l’expedient i presentar les al·legacions que els interessats considerin oportunes.

5. En el termini concedit no s’ha presentat cap al·legació a la llista provisional, motiu pel qual aquesta llista passa a ser la definitiva.

6. D’acord amb això, es constaten els resultats següents:

  • S’han presentat 13 sol·licituds a les quals s’ha pogut aplicar el barem d’adjudicació del criteri de protecció del medi ambient.

  • S’han presentat 12 sol·licituds a les quals únicament s’ha pogut aplicar el principi de necessitat i proporcionalitat.

  • Les 34 sol·licituds restants han quedat excloses perquè o bé no s’han pogut aplicar els criteris anteriors o bé no han reunit els requisits que estableix la convocatòria.

En el quadre següent es recullen les 25 sol·licituds que han obtingut la puntuació necessària per poder ser titulars d’una autorització vtc-TM:

 

Nom

Matrícula

Data matric.

Combust.

P. antig. i comb.

P. VTC

Total

AUTOCARES GUASCH Y SERRA

2700-KTY

27/02/2019

ELÈCTRIC

8

4

12

RAIMUNDO PONS MARTINEZ

6039-KWX

10/05/2019

HÍBRID

8

4

12

RAIMUNDO PONS MARTINEZ

6033-KWX

10/05/2019

HÍBRID

8

4

12

AUTOCARES MARQUES SA

6630-KNF

27/07/2018

GASOLINA

6

4

10

MARASON BUS SL

9135-KWR

30/04/2019

GASOLINA

6

4

10

MARASON BUS SL

1961-KSZ

18/01/2019

GASOLINA

6

4

10

MARASON BUS SL

1952-KSZ

18/01/2019

GASOLINA

6

4

10

ROIG BUS SA

0691-KTN

12/02/2019

GASOLINA

6

4

10

AUTOCARES LEVANTE SA

6592-KMH

28/06/2018

HÍBRID

8

 

8

CESGARDEN SL

6224-KMZ

23/07/2018

ELÈCTRIC

8

 

8

CESGARDEN SL

5573-KLX

15/06/2018

ELÈCTRIC

8

 

8

CESGARDEN SL

3258-KJV

28/03/2018

GASOLINA

5

 

5

GRUPO EMPRESAS ROIG SA

8475-KGG

22/12/2017

GASOLINA

5

 

5

CHOFER MALLORCA SERVICE SL

4056-JPV

20/06/2016

DIÈSEL

 

4

4

CHOFER MALLORCA SERVICE SL

2852-JMM

15/03/2016

DIÈSEL

 

4

4

CHOFER MALLORCA SERVICE SL

9937-JXV

30/01/2013

DIÈSEL

 

4

4

GRUPO EMPRESAS ROIG SA

0964-JVP

20/12/2016

GASOLINA

4

 

4

ROIG BUS SA

9809-KWW

09/05/2019

DIÈSEL

 

4

4

ROIG BUS SA

9810-KWW

09/05/2019

DIÈSEL

 

4

4

STAR TRANSFERS

8863-KXG

27/05/2019

DIÈSEL

 

4

4

STAR TRANSFERS

8864-KXG

27/05/2019

DIÈSEL

 

4

4

STAR TRANSFERS

8862-KXG

27/05/2019

DIÈSEL

 

4

4

VIRAVANTI SLU

1493-HLB

11/06/2012

DIÈSEL

 

4

4

VIRAVANTI SLU

4913-HRV

27/06/2013

DIÈSEL

 

4

4

VIRAVANTI SLU

0017-HRK

31/05/2013

DIÈSEL

 

4

4

*En el cas d’empat en la puntuació de les empreses titulars d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) sempre s’ha tingut en compte el criteri de l’antiguitat del vehicle per al qual se sol·licita l’autorització.

 

Fonaments de dret

1. La Llei 4/2014, de 20 de juny, de transports terrestres i mobilitat sostenible de les Illes Balears.

2. El Decret 46/2019, de 7 de juny, pel qual s’estableixen les autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor d’àmbit insular i caràcter temporal a l’illa de Mallorca.

 

Per tot això, dict la següent

Resolució

1. Expedir l’autorització de lloguer de vehicles amb conductor, d’àmbit insular i caràcter temporal de l’any 2019 (vlc-TM), així com els distintius corresponents, a les empreses i els vehicles compresos en la taula que figura en l’apartat 6 d’aquesta Resolució.

2. Excloure la resta de sol·licituds del procediment per atorgar les autoritzacions de vlt-TM perquè no han assolit la puntuació suficient per obtenir l’autorització vlt-TM per a la convocatòria de 2019.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i a la pàgina web de la Direcció General de Mobilitat i Transport Terrestre.

 

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució —que no exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs d’alçada davant el conseller de Mobilitat i Habitatge, en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-ne rebut la notificació, d’acord amb l’article 58 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Palma, 26 de juliol de 2019

El director general de Mobilitat i Transports

Jaume Mateu Lladó