torna

Detall de la notícia

Imatge 3839506

Les taxes universitàries es mantenen sense canvis per al curs 2019-2020

\ Les Illes Balears tenen actualment un preu mitjà del crèdit en primera matrícula per davall de la mitjana estatal
\ El curs passat es va reduir un 10 % la matrícula dels estudis de grau i màsters i un 15 % els màsters professionalitzadors


Avui el Consell de Govern ha aprovat mantenir els preus del curs 2018-2019 per als serveis acadèmics i administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears del proper curs 2019-2020.

Cal tenir en compte que el curs 2018-2019 es va aplicar una reducció percentual del 10 % en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 % en el cas dels estudis de màster que habiliten o que són condició necessària per exercir activitats professionals regulades.

Aquesta mesura fa que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tengui actualment un preu mitjà del crèdit de grau en primera matrícula de 16,13 €, per davall de la mitjana estatal per al curs 2018-2019 facilitada en l’Estadística de preus universitaris pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, que va ser de 17,55 €.

L’Acord aprovat avui estableix que el preu pels serveis acadèmics de cada matèria, assignatura, disciplina o activitat s’ha de calcular de conformitat amb el nombre de crèdits assignats a aquestes en els plans d’estudis de la UIB i amb el nivell d’experimentalitat dels ensenyaments que condueixen al títol oficial que es pretén obtenir, i tenint en compte si es tracta de la primera matrícula, de la segona o de les successives.

Pel que fa al nombre mínim de crèdits matriculats a l’inici dels estudis, s’estableix que els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols universitaris oficials de grau s’han de matricular, com a mínim, de 48 crèdits de les assignatures del primer curs, d’acord amb l’estructuració del pla d’estudis corresponent. En el cas d’alumnes als quals s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 24 crèdits.

Els alumnes que iniciïn ensenyaments que condueixen a l’obtenció de títols oficials de màster universitari s’han de matricular, com a mínim, de 30 crèdits. En el cas d’alumnes als quals s’hagi reconegut la condició d’estudiants a temps parcial, aquest nombre mínim es redueix a 24 crèdits, en els ensenyaments amb limitació de places, i a dotze crèdits, en els estudis sense limitació de places.

Finalment, l’Acord del Consell de Govern recull els preus públics per a la prestació de serveis administratius i altres serveis als ensenyaments de la UIB conduents a l’obtenció de títols universitaris oficials, com l’obertura d’expedient acadèmic, la convalidació d’assignatures o el trasllat d’expedients, entre d’altres.

Es mantenen els preus dels crèdits
El preu del crèdit per a primera matrícula dels estudis de grau amb nivell d’experimentalitat 1 és d’11,59 €; en el cas del nivell d’experimentalitat 2, de 13,53 €; en el del nivell d’experimentalitat 3, de 16,21 €; en el del nivell d’experimentalitat 4, de 18,50 € i en el nivell d’experimentalitat 5, de 20,82 €. La matrícula d’un curs complet de grau oficial (60 crèdits) oscil·laria entre 695 € i 1.249 € (segons el nivell d’experimentalitat).

El preu del crèdit per a primera matrícula dels estudis de màsters oficials amb nivell d’experimentalitat 1 és de 23,89 €; en els de nivell d’experimentalitat 2, de 26,18 €; en els de nivell 3, de 28,45 €, en els de nivell 4, de 29,22 € i en els de nivell 5, de 30,01 €. La matrícula d’un curs complet de màster oficial (60 crèdits) oscil·laria entre 1.433,4 € i 1.800,6 € (segons el nivell d’experimentalitat).

El preu del crèdit per a primera matrícula als màsters professionalitzadors és de 26,87 € per al Màster d’Advocacia; de 23,04 € per als de Formació del Professorat i de 25,03 € per a la resta. La matrícula d’un curs complet de màster oficial professionalitzador oscil·laria entre 1.382,4 € i 1.612,2 € (segons el màster).

Així mateix, la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) va aprovar l’any passat en el seu patronat una reducció del 10 % del preu en primera matrícula en els estudis superiors artístics de l’Escola d’Art Dramàtic i del Conservatori Superior.

En aquests casos, la matrícula d’un curs complet al Conservatori Superior suposarà un total de 1.758 €, amb un estalvi de 195,60 €, mentre que la matrícula d’un curs complet a l’Escola Superior d’Art Dramàtic suposarà un total de 1.090,8 €, amb un estalvi de 121,20 €.

Els preus en segona matrícula i successives, així com els preus per als serveis administratius corresponents als ensenyaments oficials de la Universitat de les Illes Balears, no experimenten cap variació respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018.

L’Acord inclou, a petició de la Universitat, un nou preu per a la prova d’admissió als graus d’educació.