vuelve

Detalle de la noticia

Imatge 3837143

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut (2018-2020)

Descripció del programa

El Programa Centres Educatius Promotors de la Salut es basa en la integració de la promoció i l’educació per a la salut en la vida del centre educatiu i, per tant, en la vida de les persones que formen la comunitat educativa. Consisteix a treballar els principals eixos temàtics relacionats amb la salut i el benestar, des d’una perspectiva holística, i preveure les actuacions en els àmbits d’intervenció pedagògica i de gestió del centre educatiu.

Els eixos temàtics de promoció i educació de la salut són: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, prevenció de les addiccions, educació efectiva i sexual i seguretat i prevenció de riscs. Aquest curs 2020-2021 es prioritzaran els eixos de benestar i salut emocional i de seguretat i prevenció de riscs amb la finalitat de crear entorns escolar saludables i el més segurs possibles, tant físicament com emocionalment.

Els centres CEPS constitueixen una comissió de salut i nomenen una persona coordinadora.

El Programa CEPS, com a programa de formació i innovació educativa, inclou formació permanent per al professorat:  formació inicial i formació contínua


Persones destinatàries

Centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca de les Illes Balears que imparteixen educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria.


Contactes del Servei que coordina el programa

Servei d’Innovació Educativa

Telèfon: 971 17 77 81 - 971 17 78 00/extensió 62317.

Adreça electrònica: sie@dgpice.caib.es

 

Altres recursos: