torna

Detall de la notícia

Imatge 3837143

Programa Centres Educatius Promotors de la Salut

Descripció del programa

El Programa Centres Educatius Promotors de la Salut té com a objectiu principal integrar la promoció de la salut i el benestar en els centres educatius per tal de millorar els hàbits saludables en infants, joves i persones adultes de la comunitat educativa.

El Programa CEPS consisteix a treballar els principals eixos temàtics relacionats amb la promoció de la salut i e benestar: alimentació saludable i vida activa, benestar i salut emocional, educació afectiva i sexual, prevenció de les addiccions i seguretat i prevenció de riscs.
Els centres CEPS nomenen una persona coordinadora del programa.

El Programa CEPS, com a programa de formació i innovació educativa, inclou formació permanent per al professorat: formació inicial, obligatòria per al professorat que s’inicia en CEPS i que inclou l’elaboració d’un projecte de salut, i una formació d’aprofundiment, que cada centre dissenya en funció de les seves necessitats en promoció de la salut i benestar.

Persones destinatàries

Centres docents sostinguts amb fons que imparteixen educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, formació professional bàsica i educació per a persones adultes.

Contacte

Servei d’Innovació Educativa

sie@dgpice.caib.es

971 17 77 81 - 971 17 78 00/ext. 62313

Altres recursos: