torna

Detall de la notícia

Imatge 3814244

Més de 4 mil docents de Balears s'examinen avui de la primera prova de les oposicions

\ 4.291 aspirants,108 tribunals i 1.070 places a totes les Illes \ Des de 2017 a 2019 s'hauran tret 2.337 places docents a oposició a les Illes. Avui matí s'ha celebrat la primera prova de les oposicions per a docents de les Illes Balears. S'han inscrit 4.291 aspirants a totes les Illes que, a través de 108 tribunals s'examinaran amb l'objectiu d'assolir alguna de les 1.070 places oferides. Amb aquesta convocatòria inclosa, des de 2017 a 2019 s'hauran tret 2.337 places docents a oposició a les Illes. El conseller d'Educació i Universitat, Martí March, ha visitat avui matí una de les seus de les oposicions, l'edifici Guillem Cifre de Colonya de la UIB, acompanyat per la directora general de Personal Docent, Rafaela Sánchez. L'objectiu de convocar oposicions durant aquesta legislatura és el de reduir la taxa d'interins docents de Balears, una de les més altes de l'Estat, fins arribar a un 10%. Es va començar la legislatura amb un 37'14% d'interins amb places vacants i actualment, després dels processos d'oposició de 2017 i 2018 s'ha baixat fins a un 30% de mitjana. A les oposicions de 2018 es varen adjudicar el 91'27% de les places que es varen treure a concurs. Això suposa que es varen cobrir 920 places del total de 1.008 que integraven aquesta oferta d'oposicions, fet que va fer que Balears es situàs entre les primeres comunitats autònomes amb més percentatge de places adjudicades a les oposicions de 2018. De les places adjudicades el 2018, el 87'8% han estat per interins que han treballat els darrers 5 anys a algun centre públic de les Illes. La intenció de la Conselleria és la de convocar noves oposicions el 2020, amb mil places més. Dades de les oposicions · A les oposicions de 2019 s'han inscrit un total de 4.291 aspirants: 3.335 a Mallorca, 294 a Menorca, 575 a Eivissa i 87 a Formentera. · Del total d'inscrits: 4.137 (96'43%) formen part de la llista d'interins. · Del total d'inscrits: 3.084 són dones i 1.207, homes. · 108 tribunals amb 546 membres: 80 a Mallorca, 9 a Menorca i 19 a Eivissa. Al cos de primària hi ha 42 tribunals de primària (30 a Mallorca, 2 a Menorca i 10 a Eivissa). I pel de secundària, 50 a Mallorca, 7 a Menorca i 9 a Eivissa. · El 2019 es treuen a oposició 1.080 places: 734 a Mallorca, 88 a Menorca, 225 a Eivissa i 33 a Formentera. En aquestes places s'inclouen les 10 d'Inspecció que ja han finalitzat el procés d'oposició: 8 a Mallorca, 1 a Menorca i 1 a Eivissa · En total, a Mallorca s'oferiran el 67'96% de les places, el 8'15% a Menorca i el 20'83% a Eivissa i el 3'06% a Formentera. · Del total de places: 430 a primària, 460 a secundària, 12 a escoles oficials d'idiomes i 168 a formació professional. A més de les 10 d'inspectors educatius. · Tot i que els percentatges més elevats de places corresponen a professors de Secundària (460 places, el 42'59%) i mestres d'Infantil i Primària (430 places, el 39'81%), una de les novetats més destacables de la nova convocatòria d'oposicions és l'ampla oferta de places de suport educatiu, un total de 130, que corresponen a les especialitats de Pedagogia Terapèutica ( 53) i Audició i llenguatge (31) a Primària i Orientació a Secundària (49). · Un altre aspecte destacat de la convocatòria de 2019 és que torna a donar protagonisme a les places de Formació Professional amb un total de 168 (115 a Mallorca, 20 a Menorca, 29 a Eivissa i 4 a Formentera). · Les convocatòries d'oposicions per al 2018, 2019 i 2020 s'han plantejat de manera que cada opositor tengui dues oportunitats de presentar-s'hi · Acte de presentació i part A de la 1ª prova: 22 de juny a les 9.00 hores i part B de la 1ª prova: 25 de juny a les 9 hores. · Seus de les proves a Mallorca: Edificis Guillem Cifre de Colonya, Anselm Turmeda i Gaspar Melchor de Jovellanos de la UIB; IES Josep Maria Llompart; EOI Palma,; IES Francesc de Borja Moll; IES Juníper Serra; IES Politècnic, IES Son Pacs; IES Madina Mayurqa; IES Antoni Maura; IES Ses Estacions; IES Emili Darder; IES Son Rullan i IES Sureda i Blanes · Seu de les proves a Menorca: IES Biel Martí · Seus de les proves a Eivissa i Formentera: IES Sa Blanca Dona i IES Sa Colomina Funcionament del concurs oposició Cal recordar que el procés que s'aplica a Balears és de concurs oposició i ve marcat per la normativa estatal. S'estableixen dues proves per la part d'oposició i cada una d'elles compta amb dues parts: · Fase oposició: o Primera prova:  Tema  Pràctica o Segona prova:  Programació didàctica  Unitat didàctica · Fase concurs: o Presentació de mèrits o Novetats de la convocatòria d'oposicions de 2019 La Conselleria d'Educació i Universitat va dur a la Mesa Sectorial d'Educació la Resolució de la convocatòria d'oposicions docents partint de l'experiència de les oposicions convocades l'any passat i amb l'esperit de millorar el procés el màxim possible per als opositors. Entre les novetats més destacades de la convocatòria d'enguany destaquen: · Els aspirants lliuraran la programació didàctica el primer dia de la celebració de la fase d'oposició. D'aquesta manera s'evita que els aspirants de Menorca, d'Eivissa i de Formentera hagin de venir expressament per lliurar aquest material. · Les proves escrites es faran amb material autocopiatiu. Així cada aspirant tendrà una còpia del seu examen. · Tot i que la duració de la fase de pràctiques als centres per als aspirants que hagin aconseguit una plaça continua essent de 5 mesos, la resolució contempla la possibilitat, de manera excepcional i en els supòsits relacionats amb la maternitat i en casos de força major degudament acreditada la durada d'aquesta fase serà al menys de tres mesos d'activitat efectiva en la destinació obtinguda com a funcionari en pràctiques. A la convocatòria de l'any passat ja es varen incloure altres novetats que es mantenen a la resolució de 2019: · Les dues parts de la primera prova de la fase d'oposició seran anònimes i es faran en dies diferents. A més s'ha eliminat la lectura pública. · El canal de comunicació dels tribunals serà a través de l'aplicació informàtica de Gestió d'Oposicions Docents. Mitjançant la pàgina web es podrà accedir a les llistes amb les qualificacions de les diferents proves. · Es permetrà l'ús d'aparells electrònics per l'exposició de la unitat didàctica. · Les reclamacions es podran fer tant al final de la fase d'oposició com al final de la fase de concurs (mèrits).