torna

Detall de la notícia

Llistes provisionals de beneficiaris i d'exclosos de l'ajuda al lloguer 2018.

La quantia de l’ajuda és de fins a un 40 per 100 de la renda anual que s’hagi satisfet pel lloguer de l’habitatge habitual i permanent, amb un límit màxim que figura a l’annex 1.

En el cas que tots els sol•licitants siguin menors de 35 anys o majors de 65 anys
l’import de l’ajuda serà el 50 per 100 de la renda en el tram comprès entre 1 € i 600 € mensuals, i del 30 per 100 en el tram comprès a partir de 600 € fins a 900 € mensuals, amb un límit màxim de 4.300 € anuals per habitatge o 360 € mensuals per habitatge.

L’import efectiu de l’ajuda depèn del nombre de rebuts presentats correctament i de la data d’empadronament a l’habitatge arrendat. Els sol.licitants de l’ajuda han de figurar empadronats a l’habitatge des de gener de 2018 o  des del primer mes de contracte si l’inici és posterior a gener de 2018.

Aquesta resolució provisional de concessió no crea cap dret a favor dels beneficiaris proposats fins que no s’hagi publicat la resolució definitiva de concessió.

Al•legacions

Es concedeix un termini de deu dies hàbils compresos entre el 5 i el 18 de juliol ambdós inclosos per a poder formular les corresponents al•legacions per escrit en els registres de les oficines de l’IBAVI, de la Direcció General d’Arquitectura i Habitatge i de qualsevol altre registre de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració Autonòmica, de l’Administració Local, o del sector públic institucional.

Podeu consultar la xarxa d'oficines en aquest enllaç.