torna

Detall de la notícia

Imatge 3813472

Sessió pública per a l'obertura del sobre B1 del concurs Cohabita.

Dimarts dia 25 de juny del 2019 a les 9.30 hores es convoca la Mesa de Contractació a la seu de l’IBAVI, c/ Manuel Azaña, 9, de Palma, per a l’obertura del SOBRE B1 de les ofertes presentades al concurs per a la constitució onerosa  d’un dret de superfície sobre béns de titularitat de l’Institut Balear de l’Habitatge per destinar-los a la promoció i gestió d’habitatges de protecció pública per part de cooperatives d’habitatge en règim de cessió d’ús (COHABITA).

La sessió serà pública i oberta a qualsevol persona interessada a assistir.

Una vegada obert el sobre, el contingut es remetrà al comitè d’experts perquè emeti l’informe de valoració de les ofertes tal com s'indica al punt 7.6 Obertura de proposicions del Plec de Bases del Concurs.