torna

Detall de la notícia

Informació pública de la proposta del model de llibre de revisions, proves i inspeccions d'acord amb lo establert en la nova instrucció tècnica complementària MI-IP 04 "Instal·lacions per al subministrament a vehicles"

D’acord amb lo establert en la Disposició addicional quarta del RD 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per al subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació en instal·lacions petrolíferes, totes les instal·lacions destinades al subministrament de vehicles amb una capacitat total d’emmagatzematge superior a 5.000 litres, independentment de la modalitat de subministrament, han de disposar d’un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial (físic o electrònic) que aprovi la Comunitat Autònoma, en el qual s’han d’enregistrar els resultats obtinguts en cada actuació.
Per tot això, i per tal de complir amb la Disposició esmentada, s’acorda, d’una banda, publicar la proposta del model de llibre de revisions, proves i inspeccions, en format electrònic.