torna

Detall de la notícia

Imatge 4097117

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s'aprova el model de llibre de revisions, proves i inspeccions per a instal·lacions per a subministrament a vehicles

Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius per la qual s'aprova el model de llibre de revisions, proves i inspeccions per a instal·lacions per a subministrament a vehicles, i es regula l'ús de sistemes informàtics de gestió en substitució d'aquest llibre

D’acord amb lo establert en la Disposició addicional quarta del RD 706/2017, de 7 de juliol, pel qual s’aprova la instrucció tècnica complementària MI-IP 04 «Instal·lacions per al subministrament a vehicles» i es regulen determinats aspectes de la reglamentació en instal·lacions petrolíferes, totes les instal·lacions destinades al subministrament de vehicles amb una capacitat total d’emmagatzematge superior a 5.000 litres, independentment de la modalitat de subministrament, han de disposar d’un llibre de revisions, proves i inspeccions, segons el model oficial (físic o electrònic) que aprovi la Comunitat Autònoma, en el qual s’han d’enregistrar els resultats obtinguts en cada actuació.
Per tot això, i per tal de complir amb la Disposició esmentada, es va publicar una proposta del model de llibre de revisions, proves i inspeccions, en format electrònic.

Atès que no es varen rebre al·legacions u objeccions al respecte, mitjançant Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, es va aprovar el model de llibre de revisions, proves i inspeccions per a instal·lacions per a subministrament a vehicles.

A més, amb aquesta Resolució també es regula l'ús de sistemes informàtics de gestió permetent la utilització d'eines informàtiques de gestió en substitució dels llibre de revisions, proves i inspeccions, sempre que es compleixin unes condicions.