torna

Detall de la notícia

Convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l'any 2019

El dissabte, 8 de juny 2019, es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la convocatòria de subvencions per dur a terme activitats en matèria de consum per a l’any 2019 (BOIB Núm. 076)

L’objecte d’aquesta convocatòria és l’establiment de subvencions destinades a finançar despeses generades pel desenvolupament d’activitats dutes a terme entre l'1 d’octubre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

L’import màxim que es destina a aquesta convocatòria és de 15.000 €

Poden ser objecte de subvenció les despeses que consten l'apartat 4.3. de les bases de la convocatòria (Annex 1)

El termini per presentar les sol·licituds és de trenta dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOIB, és a dir del  9 de juny a 8 de juliol de 2019 (ambdós inclosos)

Les entitats interessades, que compleixin els requisits establerts en aquesta convocatòria, han de presentar les sol·licituds de subvenció i documentació adjunta d’acord amb el model de sol·licitud disponible a la seu electrònica de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears <https://www.caib.es/seucaib>.

Des del Servei d’Educació, Formació i Relacions Institucionals de la Direcció General de Consum, s’ha habilitat una bústia de correu electrònic perquè pugueu fer qualsevol consulta (subvencions@dgconsum.caib.es).

Així mateix, podeu contactar amb el personal d’aquest Servei via telefònica, de dilluns de divendres, de 9.00 h a 14.00 h (telèfon 971 478 49 96 – extensions 79533, 67661, 79530).