torna

Detall de la notícia

Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2019 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) quatre llocs d'importància comunitària (LIC) de la xarxa ecològica europea Natura 2000 a les Illes Balears

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears de 28 de maig de 2019 (núm. 71) es publica l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2019 pel qual es declaren ZEC els llocs d’importància comunitària següents: ES5310015 Puig de Sant Martí, ES5310029 Na Borges, ES5310101 Randa i ES5310102 Xorrigo, a l’haver-se aprovat, a la mateixa sessió i mitjançant el Decret 44/2019, el Pla de Gestió Natura 2000 de barrancs i puigs de Mallorca.

La Xarxa Ecològica Europea Natura 2000 s’ha configurat en aplicació de la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres (Directiva d’hàbitats) i de la Directiva 2009/147/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres (Directiva d’aus), ambdues transposades a l’ordenament jurídic espanyol mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

La Xarxa Natura 2000 està formada pels llocs d’importància comunitària (LIC), per les zones especials de conservació (ZEC) i per les zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA), i té com a finalitat garantir l’estat de conservació favorable dels tipus d’hàbitats naturals i dels hàbitats de les espècies pels quals aquests espais esmentats s’han inclòs en la Xarxa Natura 2000.

D’acord amb els articles 4 i 6 de la Directiva d’hàbitats, i 44 i 45 de la Llei 42/2007, les comunitats autònomes, amb un tràmit previ d’ informació pública, han de declarar ZEC els LIC, a més de les ZEPA, en l’àmbit territorial propi, i fixar les mesures de conservació necessàries que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d’hàbitats naturals i de les espècies d’interès comunitari presents en aquestes àrees.

Les mesures de conservació han d’implicar els plans o els instruments de gestió adequats i les mesures reglamentàries, administratives o contractuals apropiades. La declaració de les ZEC s’ha d’aprovar al més aviat possible i, com a màxim, en un termini de sis anys des de l’adopció de la llista inicial de LIC per a la regió biogeogràfica mediterrània.

D’acord amb la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), correspon al Consell de Govern, mitjançant un acord, la declaració com a ZEC dels LIC que hagin estat seleccionats i designats per la Comissió Europea, seguint el procediment que estableix l’article 9 de la LECO.

D’acord amb l’article 38.3 de la Llei 5/2005, els plans o els instruments de gestió de les ZEC s’han d’aprovar per mitjà d’un decret del Govern de les Illes Balears.

En l’elaboració del Pla de Gestió s’han seguit les directrius de conservació de la Xarxa Natura 2000 a Espanya, aprovades per l’Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient de 13 de juliol de 2011, que recull la Resolució de 21 de setembre de 2011 de la Secretaria d’Estatde Canvi Climàtic (BOE núm. 244, de 10 d’octubre de 2011) per la qual es publiquen els Acords de la Conferència Sectorial de Medi Ambient en matèria de patrimoni natural i biodiversitat.

S’ha duit a terme un procés de participació pública en el qual l’esborrany del Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca s’ha sotmès a l’audiència dels titulars de drets i interessos legítims mitjançant les associacions i les entitats representatives, les associacions amb objectius de conservació ambiental i la ciutadania possiblement interessada. També s’ha obert un període de participació amb la resta de conselleries i amb les administracions competents en ordenació del territori i urbanística, els ajuntaments afectats i els consells insulars.

El Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca s’ha sotmès a informació pública durant un període d’un mes, segons es va anunciar en el BOIB núm. 95, de 3 d’agost de 2017; en el tauler d’anuncis de les administracions locals afectades, i en dos diaris de l’illa de Mallorca.

Finalment, de conformitat amb la Llei 5/2005, els serveis jurídics i la Secretaria General de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca i la Comissió de Coordinació de Política Territorial han informat  favorablement sobre el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca.

Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2019 pel qual es declaren zones especials de conservació (ZEC) quatre llocs d’importància comunitària (LIC) de la xarxa ecològica europea Natura 2000 a les Illes Balears

Decret 44/2019, de 24 de maig, pel qual s’aprova el Pla de Gestió Natura 2000 de Barrancs i Puigs de Mallorca