torna

Detall de la notícia

Imatge 3781496

Publicats al BOIB els ajuts per a creació, sosteniment i funcionament de places publiques de 0-3 anys

\ Es preveuen ajuts per a creació de places, per sosteniment d’escoles públiques de 0-3 i funcionament dels serveis educatius d’atenció primerenca     


\ Es vol enfortir la capacitat educativa de les famílies i ajudar a l’escolarització dels infants de famílies vulnerables


El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publica avui la Resolució de la Conselleria d’Educació i Universitat per la qual es convoquen els ajuts destinats a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; al sosteniment de la xarxa d’escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys de les Illes Balears, tenguin o no infants escolaritzats, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social.

Els beneficiaris d’aquests ajuts són els ajuntaments i consells insulars de les Illes Balears que compleixin els requisits exigits.

Aquestes iniciatives suposaran una inversió de 4.500.000 euros en la línia de l’impuls de l’educació de primer cicle marcada des d’inici de legislatura i donen compliment a les mesures d’equitat proposades per la Comissió de 0-3 anys.

En concret es destinen 400.500 euros per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil (a raó de fins a 1.500 euros per plaça creada); 2.802.000 euros per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle (a raó de 6.000 euros per unitat escolar en funcionament); 115.000 euros per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies (a raó de fins a 250 euros per cada sessió justificada d’una mateixa activitat); i 898.700 euros per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social.

A més, es destinen 283.800 euros al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca que tenen per objecte contribuir a les despeses de detecció, diagnòstic i, sobretot, integració i suport educatiu dels infants amb necessitats educatives especials de les Illes Balears, a raó de 1.100 euros per infant amb necessitats educatives especials.

Una aposta clara per l’educació 0-3
El pressupost del 2019 de la Conselleria d’Educació i Universitat ja preveu per a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa un increment del 38,41 %, fins a arribar a 16.456.547 euros. Aquest increment es deu en bona part a les inversions destinades a donar compliment a les mesures de foment de l’educació 0-3 Anys.

Al llarg de la legislatura 2015-2019 s’ha fet una aposta clara per aquesta etapa formativa, en especial, recuperant les ajudes a les escoletes, que en els darrers anys de la legislatura anterior foren de zero euros. En total es duen invertits més de 5 milions d’euros en accions vinculades amb aquesta etapa educativa. En acabar el 2019, s’hauran invertit més de 10 milions d’euros, entre ajudes per a unitats reconegudes, activitats en les famílies, creació de noves places, increment de dotació dels equips d’atenció primerenca (EAP), ajudes de menjador per a públiques i privades i bonificacions a l’escolarització per risc social.

Actualment s’està treballant en la modificació del Decret 60/2008 per a facilitar  l’autorització com a centres d’educació infantil dels centres que atenen regularment infants de fins a 3 anys sense autorització educativa, flexibilitzant els requisits amb la consideració d’aquests centres com a centres singulars.