torna

Detall de la notícia

Ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes per les pluges intenses i inundacions a la comarca de Llevant de Mallorca. Compte Justificatiu.

ATENCIÓ: AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ.

Atès l'article 11 de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Treball, Comerç i Indústria per la qual s’aprova la convocatòria i bases reguladores de les ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions del 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca (BOIB 131 de 20 d'octubre de 2018), el termini de presentació de la documentació justificativa era fins al 30 de juny de 2019. Les Ordres conjuntes amb el mateix objectiu, (BOIB 147 de 24 de novembre de 2018 i BOIB 26 de 28 de febrer de 2019) estableixen el mateix termini.

Al BOIB nº 69 de dia 23 de maig de 2019 es varen publicar modificacions de les 3 Ordres esmentades anteriorment, en les quals s'indica que el termini per a presentar la documentació justificativa és fins al 31 d'agost de 2019.

L'Annex amb el compte justificatiu que cal aportar es pot trobar al següent enllaç, mentre que les instruccions per emplenar-lo es troben a: enllaç.