torna

Detall de la notícia

Tràmit d'audiència i informació pública del Projecte d'ordre d'homologacions

Tràmit d’audiència i d’informació pública del Projecte d’ordre per la qual es regula l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat amb els certificats de coneixements de llengua catalana de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, i el procediment per obtenir-la

Aquest Projecte d’ordre té per objecte regular les condicions d’homologació dels estudis de llengua catalana dels alumnes que hagin obtingut el títol de graduat en ESO o el títol de batxiller amb els certificats de coneixements de llengua catalana corresponents de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, normativament establerts.

El nou text es justifica pels motius següents:

  1. La necessitat d’adaptar la normativa a l’òrgan en qui recau la competència, atès que, d’acord amb el Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s’estableixen les competències i l’estructura orgànica bàsica de les conselleries de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 11/2016, d’11 de maig (BOIB núm. 60, de 12 de maig de 2016), la Direcció General de Política Lingüística té, entre les seves competències, l’homologació dels estudis de llengua catalana de l’ESO i del batxillerat amb els certificats oficials de coneixements de llengua catalana; alhora, s’atorga a la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (dependent de la Conselleria d’Educació i Universitat) la competència en la concessió de l’exempció de l’avaluació de la llengua i la literatura catalanes.
  2. L’adaptació als canvis dels estudis de llengua catalana de  l’ensenyament reglat (adaptació curricular significativa, programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment, formació professional bàsica, etc.).

 

La Resolució per la qual se sotmet a informació pública de la ciutadania l’esborrany inicial del Projecte d’ordre s’ha publicat en el BOIB núm. 59, de 2 de maig de 2019.

 

Aquest procés d’informació pública està obert fins al dia 23 de maig de 2019.

 

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General de Política Lingüística (c. d’Alfons el Magnànim, 29, 1r, Palma) o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Igualment, s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç:

http://www.caib.es/sites/participacio/ca/audiancia_i_informacia_pablica_en_lelaboracia_de_normativa/

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.