torna

Detall de la notícia

Imatge 3734555

Premis d'Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019. NOVETAT (24-07-2019) - Relació definitiva d'alumnes guardonats

En el BOIB núm. 52, de 23 d’abril de 2019, s’ha publicat una Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 d’abril de 2019 per la qual es convoquen els premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019.

Premis

1. La Conselleria d’Educació i Universitat estableix el Premi d’Educació Secundària per a Persones Adultes en reconeixement de l’esforç i a la trajectòria personal per a aquells alumnes que hagin cursat l’educació secundària per a persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de les Illes Balears i hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria.

2. La Conselleria d’Educació i Universitat lliurarà un màxim de dos premis per centre, un per a l’alumnat que hagi obtingut el títol al primer quadrimestre del curs i un altre per a l’alumnat que l’hagi obtingut al segon quadrimestre.

Destinataris i requisits

1. Poden optar als premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes aquells alumnes que hagin estat matriculats al segon nivell de l’educació secundària per a persones adultes durant el curs 2018-2019 en qualsevol dels centres docents públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i hagin estat proposats per obtenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria en qualsevol dels dos quadrimestres del curs acadèmic 2018-2019.

2. Poden obtenir aquest premi els alumnes que hagin destacat, segons l’equip docent del centre, per la constància, l’esforç i l’afany per superar i vèncer les dificultats personals, educatives o de l’entorn familiar i sociocultural durant aquesta etapa i siguin mereixedors d’un reconeixement especial per la dedicació mostrada.

Proposta de premiats

1. Cada centre docent pot proposar un alumne per quadrimestre que, a criteri dels tutors i a partir de les propostes que els equips docents formulin, es consideri que és mereixedor del premi pel seu esforç personal i la seva trajectòria acadèmica com a alumne adult. La proposta i la seva justificació han de constar a l’acta de reunió de l’equip docent i han de tenir el vistiplau del consell escolar.

2. Cada centre té fins al dia 28 de juny de 2019 per trametre la seva proposta per correu electrònic a l’adreça siepa@dgfpfp.caib.es de la Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat, d’acord amb el model de l’annex 1 de la resolució.

Llistes provisionals dels alumnes premiats

La Secció d’Educació de Persones Adultes de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat publicarà abans del dia 12 de juliol de 2019 a la pàgina web de la Direcció General (http://dgfpfp.caib.es) les llistes provisionals dels alumnes premiats, a les quals es poden presentar reclamacions fins al dia 19 de juliol de 2019 a l’adreça siepa@dgfpfp.caib.es.