torna

Detall de la notícia

Imatge 3734455

Segon requeriment d'esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d'inscripció d'activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat

En el BOIB núm. 51, de 20 d’abril de 2019, s’ ha publicat un segon requeriment d’esmena de deficiències de la documentació referida a les sol·licituds d’inscripció d’activitats de formació en el Registre General de Formació Permanent del Professorat lliurades arran de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears.

En aquest sentit, es requereix les persones que figuren a l’Annex 2 perquè, en el termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’aquest requeriment en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o a la major brevetat possible, presentin la documentació o esmenin les deficiències que s’indiquen a l’Annex 2 en relació amb les activitats formatives que hi figuren mitjançant una sol·licitud d’esmena adreçada al Servei de Formació Homologada i Capacitació de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat.