torna

Detall de la notícia

Imatge 3736850

Ajut públic destinat a promoure actuacions d'inversió per a la modernització de l'eficiència energètica de l'estructura productiva de l'activitat industrial (2019)

Adreçat a la promoció d'actuacions destinades a la millora de l’estalvi i l’eficiència energètica de la indústria dins l'àmbit territorial de les Illes Balears.

Consisteix en un programa destinat a la substitució d'actius fixos i l'adquisició d'inversions materials i immaterials associades al procés industrial, que generin una millora del consum energètic de l’empresa i siguin utilitzats o entrin en funcionament per primera vegada.

BENEFICIARIS:

Empreses de caràcter industrial amb els epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió A corresponent a establiments i activitats industrials del Registre Integrat Industrial, o en el Registre Miner de les Illes Balears de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

Queden excloses les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol  empresa o organització en la qual la participació d’aquests ens sigui majoritària.

TERMINIS:

  • TERMINI D'INVERSIONS SUBVENCIONABLES:

Són subvencionables les inversions instal·lades, en funcionament, facturades i pagades en el període comprès entre l'1 de gener de 2019 i l’1 d’octubre de 2019,  ambdós inclosos.

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

És d'un mes i començarà dia 16 de juny de 2019 fins dia 16 de juliol de 2019, ambdós inclosos.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes, o fins que s'exhaureixi la quantia econòmica assignada en aquesta convocatòria. Aquest termini d’un mes començarà el desè dia natural comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Per a la concessió de l’ajut s’aplicarà un criteri de resolució per rigorós ordre d’entrada de les sol·licituds. En cas que la sol·licitud presenti anomalies, la data d’esmena determinarà l’ordre d’entrada.

    Recordau: La sol·licitud ha de ser un original firmat pel titular o pel responsable legal. En cas de tramitació telemàtica la sol·licitud s’ha d’adjuntar firmada digitalment dins el tràmit.

    De conformitat amb l’article 14.2 de la Llei 39/2015, les persones jurídiques i les entitats sense personalitat jurídica (entre d’altres) estan obligats a tramitar la sol·licitud telemàticament.

     

  • TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ:

El termini per justificar la realització de les activitats subvencionades finalitza el 1 d’octubre de 2019 o en la data que estableixi la resolució de concessió, si és posterior.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES (consultau en la Resolució les actuacions excloses de subvenció):

a) Adquisició i instal·lació de lluminàries més eficients energèticament per substituir les existents en fàbriques de producció, magatzems i similars. Dins aquesta inversió es contemplarà la substitució dels circuits d’alimentació als receptors nous a instal·lar, així com els quadres o subquadres exclusius per aquests circuits.

En cap cas es consideraran subvencionables instal·lacions elèctriques d’enllaç o les destinades a altres receptors que no siguin d’il·luminació.

b) Adquisició i instal·lació d’implantació de sistemes de gestió energètica, mesura i control dels consums i variables energètiques de l’empresa. Com poden ser detectors de presència, temporitzadors, sistemes de regulació automàtica de control i similars.

c) Adquisició i instal·lació  de sistemes de millora del rendiment dels equips existents: variadors de freqüència en motors, incorporació de motors d’alta eficiència energètica en equips i similars.

d) Adquisició i instal·lació de sistemes de fred i calor industrial més eficients energèticament per substituir les existents en fàbriques de producció, magatzems i similars. En cap cas es subvencionarà la instal·lació de sistemes destinats a atendre la demanda de benestar i higiene de les persones.

Dins aquesta inversió sí que es contemplarà la substitució dels sistemes de alimentació energètica als sistemes indicats anteriorment. En cap cas es consideraran subvencionables instal·lacions elèctriques d’enllaç i d’altres sistemes de alimentació energètica destinades a altres receptors que no siguin els del sistemes de fred i calor.

e) Projectes i documentació tècnica de les actuacions executades indicades en els punts anteriors.

QUANTIES DE L'AJUT:

Aquesta ajut s'ha d'instrumentar en forma de subvenció del 50 % de l'import de la factura (IVA exclòs) de les despeses d'adquisició dels actius, documentació tècnica i inversions incloses en l’apartat segon de la convocatòria, en el qual la suma de totes les despeses subvencionables sigui igual o superior a 1.000 euros, IVA exclòs.

L'import màxim subvencionable d'aquest programa és de 25.000 euros per beneficiari.


SIGNATURA DIGITAL DE DOCUMENTS:

La firma manuscrita escanejada NO és un sistema de firma vàlid.

Per signar electrònicament un document que s'hagi de presentar en la Comunitat de les Illes Balears, ha d'estar en format PDF. Per signar un document PDF és necessari disposar d'un certificat digital o d'un DNI electrònic.

Les eines gratuïtes que recomanam per firmar PDF són:

• El programa Adobe Reader DC: https://get.adobe.com/es/reader/ (podeu consultar el següent manual "Firmar un document pdf amb Adobe Reader")

• El programa Autofirma de l’Administració General de l’Estat: http://firmaelectronica.gob.es/Home/Descargas.html


 

ENLLAÇ A LA FITXA DEL PROCEDIMENT

SESSIONS INFORMATIVES_JUNY 2019