torna

Detall de la notícia

Imatge 3732327

Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" per al curs 2019-2020

En el BOIB núm. 47, d’11 d’abril de 2019, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 8 d’abril de 2019 per la qual es convoquen els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat a participar en el programa d’experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa” per al curs 2019-2020.

Aquesta resolució convoca un màxim de 40 centres a participar al programa d’experiència formativa d’intercanvis educatius amb centres de territoris de parla alemanya o francesa, als quals se’ls farà una aportació econòmica per un import màxim total de 100.000 euros. Els recursos es distribuiran d’acord amb el nombre d’alumnes participants.

Els objectius del programa són els següents:

  • Desenvolupar les competències lingüístiques de la segona llengua estrangera (2LE).
  • Impulsar intercanvis amb centres de diferents territoris de parla alemanya o francesa.
  • Generar processos d’aprenentatge significatiu sobre aspectes relacionats amb l’espai geogràfic, històric, natural, cultural i literari de les zones on es realitza l’intercanvi.
  • Afavorir una experiència de coneixement i convivència amb l’alumnat d’un altre país.

Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el dia 31 de maig de 2019. Les sol·licituds s’han de dirigir al Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals de la Direcció General de Formació Professional i Formació del Professorat (carrer Ter,16, 2n, 07009 Palma) i s’han de presentar en qualsevol dels registre oficials de la Comunitat Autònoma, de les delegacions territorials d’Educació d’Eivissa i Formentera o de Menorca, o de qualsevol altre lloc previst a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En cas que s’opti per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, s’ha de fer amb el sobre obert, perquè el funcionari de correus la pugui datar i segellar.