torna

Detall de la notícia

Imatge 3731161

Preinscripció telemàtica a les EOI (escoles oficials d'idiomes) de les Illes Balears Curs 2019-2020

IMPORTANT:

A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears

Consulteu en aquest enllaç l’organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020

Llegeixi amb molta atenció el que aquí s’exposa i consulti també la pàgina web del centre on vostè desitja preinscriure’s.

La preinscripció consta de dues passes:

 1. Sol·licitud de plaça online (en la pàgina en la qual vostè es troba en aquests moments).
 2. Lliurament de documentació al centre en què vostè s’ha preinscrit. Consulti la pàgina web del centre per saber els terminis i els horaris en què vostè ha de lliurar la documentació.

 

Requisits d'accés

 • Tenir 16 anys complerts el 31 de desembre de 2019. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 4t d’ESO.
 • Per preinscriure’s d’un idioma diferent del cursat com a primera llengua estrangera en l’educació secundària obligatòria: tenir 14 anys complerts el 31 de desembre de 2019. També es poden preinscriure aquelles persones que, malgrat no tenguin aquest requisit, hagin cursat i aprovat 2n d’ESO.

 

Preinscripció

La preinscripció és obligatòria:

 • Per accedir per primera vegada a una EOI en la modalitat presencial.
 • Per canviar d’EOI (en període NO lectiu).
 • Per a l’alumnat presencial en cursos anteriors al 2018-2019 que vol incorporar-se de nou a la modalitat presencial.
 • Per començar estudis d’un nou idioma a la mateixa escola.
 • Per a l’alumnat que ha cursat el primer curs d’un nivell en la modalitat presencial i ha obtingut el certificat de nivell com a alumne lliure en el mateix curs 2018-19 i vol inscriure’s en el primer curs del següent nivell en la modalitat presencial.
 • Per a l’alumnat del programa d’anglès a distància That’s English que vol incorporar-se a la modalitat presencial.

 

Es poden fer preinscripcions d’un màxim de dos idiomes. No es poden fer preinscripcions del mateix idioma en centres diferents.
Si feu la preinscripció per a dos idiomes, el primer en què us heu preinscrit consta com a primera opció.

Per fer la preinscripció és imprescindible:

 1. Emplenar els camps obligatoris (són els camps assenyalats amb un asterisc *).
 2. Imprimir per duplicat el resguard que proporciona l’aplicació (és el comprovant de la preinscripció).
 3. Lliurar la documentació requerida al centre on us heu preinscrit:

  a) una còpia del resguard de la preinscripció

  b) fotocòpia del DNI o NIE

  c) document justificatiu per a l’adscripció de l’alumne a les zones d’influència

  d) per a majors de 14 anys i per accedir a un nivell sense prova d’anivellació, documentació justificativa

  e) una còpia del resguard de la prova d’anivellació online (si és el cas).

La primera vegada que accediu a la preinscripció, heu de seleccionar la pestanya nou usuari

Si voleu modificar la vostra preinscripció, seleccionau la pestanya identificació i introduïu la mateixa contrasenya que vàreu proporcionar en el moment de fer la preinscripció. 

Les dades consignades en la preinscripció han de ser certes. S’ha d’aportar tota la documentació oportuna dins del període de la preinscripció.

OFERTA D’IDIOMES

Alemany, anglès, àrab, català, espanyol llengua estrangera, francès, italià, rus i xinès


Important:

A partir del curs 2019-2020, el nou pla d’estudis regulat pel Reial decret 1041/2017 s’implanta per complet a tots els idiomes i nivells impartits a les EOI de les Illes Balears

Consulteu en aquest enllaç l’organització dels cursos i nivells dels diferents idiomes a partir del curs 2019-2020

No en totes les escoles l’oferta d’idiomes inclou la totalitat de cursos i nivells

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ:

Accés a Bàsic A1 (tots els idiomes)

 • Feu la preinscripció des d'aquesta mateixa web i cliqueu a  A1.

Accés a 

Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2, Avançat C1.1, Avançat C1.2,

Avançat C2 (alemany, anglès, francès i italià)

 

Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2 Intermedi B1.1, Intermedi B1.2, Intermedi B2.1, Intermedi B2.2  

(àrab, rus i xinès)

 

Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 , Avançat C1, Avançat C2  (català i espanyol com a llengua estrangera):  

Hi ha dues vies possibles:

 1. Feu la preinscripció a la prova d'anivellació si ja teniu coneixements de l'idioma, però no disposeu de la documentació que s'indica a continuació, o
 2. Feu la preinscripció directament a un curs si teniu:
  • el curs inferior d’aquest idioma aprovat en una EOI o, en el cas d’anglès, de That’s English.
   el certificat de nivell bàsic, nivell intermedi, nivell avançat o C1 d'EOI.
  • el batxillerat. En aquest cas podeu accedir al nivell Intermedi B1 de la llengua estrangera cursada com a primera llengua en el batxillerat. No obstant això, recomanam que feu la prova d’anivellació. El fet d’al·legar el títol de batxillerat exclou la possibilitat de realitzar la prova d’anivellació. Fer la prova d’anivellació garanteix un diagnòstic més acurat.
  • els diplomes d’espanyol com a llengua estrangera (DELE) dels nivells A1, A2, B1, i B2. En aquests casos es pot accedir, respectivament, als nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 i Avançat C1 d’espanyol coma llengua estrangera, sense fer prova d’anivellació.
  • els certificats oficials de coneixements generals de llengua catalana dels nivells A1, A2, B1, B2 i C1, que regula el Decret 21/2019, de 15 de març, BOIB núm. 35 de 16 de març, d’avaluació i certificació de coneixements de llengua catalana, o els considerats com equivalents segons l’Ordre del conseller de Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013 (BOIB núm. 34, de 12 de març) per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats que tenen una equivalència directa amb els certificats de coneixements  de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut. Aquests certificats permeten accedir respectivament als ensenyaments dels nivells Bàsic A2, Intermedi B1, Intermedi B2 , Avançat C1 i Avançat C2 de català, sense fer prova d’anivellació.

 

Consultau la següent graella per saber a quin curs heu de fer la preinscripció segons la vostra situació acadèmica:

El curs 2018-2019 es va introduir ja el nou pla d’estudis en el nivell bàsic dels idiomes àrab, rus i xinès. El nivell Bàsic s’organitza des del curs 2018-2019 en els cursos següents: Bàsic A1, i Bàsic A2.1 i Bàsic A2.2.

 

Plans d’estudis anteriors a 2006

Consultau en aquesta graella les correspondències amb els ensenyaments dels antics plans d’estudis (Reial decret 967/1988 i Reial decret 944/2003)

Calendari d'actuacions


A) PREINSCRIPCIÓ

 • Via telemàtica: des de les 09.00 h del dilluns 29 d’abril de 2019 fins a les 21.00 h del dilluns 13 de maig de 2019

El centre facilitarà l’accés presencial a la preinscripció des de l’EOI, en cas que no es pugui fer de manera telemàtica. 
LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ I RESGUARDS: Consultau els fulls informatius publicats a les pàgines web de les EOI respectives per al lliurament dels resguards i de la documentació en els centres.


B) PROVA D'ANIVELLACIÓ

 • Anglès: la prova d’anivellació és exclusivament online. Quan us preinscriviu a la plataforma i sol·liciteu realitzar la prova d’anivellació, us sortiran les instruccions per a realitzar-la. La prova d'anivellació telemàtica estarà disponible durant tot el període de preinscripció.
 • Resta d’idiomes: prova presencial, dia 17 de maig. Consultau els horaris a la web i/o als taulers d'anuncis de l'EOI on us voleu preinscriure.


C) ADJUDICACIÓ DE PLACES

 • S’ha de fer un sorteig per determinar quines persones han obtingut plaça (no es garanteix horari) i quines resten en llista d’espera. El sorteig tindrà lloc el 15 de maig de 2019 a la seu de la Direcció General de Planificació, Ordenació  i Centres de la Conselleria d’Educació  i Universitat de les Illes Balears.
 • El dia 3 de juny de 2019 es publicarà la llista provisional de persones admeses i en llista d’espera.
 • El dia 14 de juny de 2019 es publicarà la llista definitiva de persones admeses i en llista d’espera. (Consultau els horaris de publicació a l’escola corresponent).


D) FORMALITZACIÓ DE LA MATRÍCULA

 • El calendari i la documentació necessària per formalitzar la matrícula es farà pública a la pàgina web de l’EOI en què us heu preinscrit.

 

IMPORTANT:

La matrícula definitiva en un determinat nivell està condicionada pel fet que el nombre total de persones preinscrites a aquest nivell sigui suficient per impartir el nivell. 

Depenent del nombre total de persones preinscrites, en determinats idiomes i nivells es poden compartir àrees d’influència.