torna

Detall de la notícia

Imatge 3728941

Programa de Formació i Transferència d'Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2019-2020

Avui s’ha publicat en el BOIB núm. 47, de dia 11 d’abril, la convocatòria del Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2019-2020. Aquest programa pretén formar el professorat de formació professional en l’adquisició de competències d’ensenyament que promoguin les actituds i aptituds de caràcter general més demandades pel món empresarial en l’alumnat de formació professional, com també les relacionades amb la confiança en un mateix, la implicació en l’empresa, el pensament creatiu i innovador, el treball en equip i l’emprenedoria, per tal de facilitar-li la inserció laboral, augmentar l’adaptabilitat a un sistema econòmic canviant i contribuir a la millora de la competitivitat de les empreses. Així mateix, el programa fomenta l’elaboració, aplicació i avaluació de projectes professionals innovadors en les metodologies educatives contextualitzades en l’àmbit de la formació professional.

El programa es basa en una formació inicial del professorat, en el disseny d’un projecte de transferència i l’aplicació corresponent durant el curs escolar al cicle de formació professional al qual va destinat el projecte, així com en el seguiment de l’impacte formatiu en els alumnes. La metodologia educativa en què es basa aquest programa és el treball per projectes o reptes mitjançant el treball cooperatiu des d’un vessant clarament inclusiu.

Els centres que vulguin fer la sol·licitud han de comptar amb la participació en el programa d’un mínim de dos docents d’un mateix cicle de formació professional, i un màxim de quatre, amb el vistiplau de la direcció del centre. El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 24 de maig. La sol·licitud de participació i la resta de documentació s’han de presentar al Registre de la Conselleria d’Educació i Universitat o a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els docents que hagin participat activament en la formació per al professorat, hagin implementat el projecte de transferència a l’aula o al centre, hagin assistit a les sessions de seguiment organitzades pel Servei de Planificació i Participació i hagin presentat la memòria, sempre que aquestes activitats comptin amb una valoració positiva, tenen dret al reconeixement de 50 hores de formació del professorat en el seu Portal del personal.