torna

Detall de la notícia

Imatge 3719364

Formació conjunta entre primària i secundària per a la millora de la competència lingüística

En el BOIB núm. 43, de 4 d’abril, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 26 de març de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per desenvolupar programes de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència

lingüística entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020.

L’objectiu del programa és la formació conjunta dels docents dels centres de primària i secundària de cara al disseny, la posada en pràctica i l’avaluació de metodologies que repercuteixin en la millora dels processos d’ensenyament i aprenentatge de les llengües (catalana, castellana, llengua estrangera).

Els destinataris del programa formatiu són els mestres que imparteixen matèries lingüístiques al segon cicle de primària i el professorat de matèries lingüístiques de primer i segon d’ESO. Es requereix la participació de docents d’un centre de secundària i de dos centres de primària adscrits, com a mínim.

Terminis

El termini per presentar la sol·licitud i el programa formatiu comença el 30 d’abril i acaba el 15 de juny de 2019. Tota aquesta documentació s’ha de lliurar al CEP de referència. La sol·licitud és pot descarregar de la web dels centres de professorat.