torna

Detall de la notícia

Imatge 3717551

Cursos d'anglès de preparació per obtenir el certificat dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les EOI. Formació Acreditació i actualització en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres

El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, Maria F. Alorda han publicat amb data 2 d’abril de 2019 la resolució de la convocatòria dels cursos d’anglès de preparació per a l’obtenció del certificat dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d’idiomes, i els cursos d’acreditació i actualització en metodologies  per a l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres dirigits als docents en actiu d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional, tant de centres públics com de centres privats concertats de les Illes Balears.

Es convoquen 200 places de cursos d’anglès de preparació per a l’obtenció del certificat dels nivells Intermedi B2 i Avançat C1 de les escoles oficials d’idiomes, dirigits específicament als docents en actiu d’educació infantil, primària, educació secundària obligatòria i postobligatòria i de formació professional dels centres públics i centres privats concertats de les Illes Balears, i als docents en actiu en comissió de serveis a la Conselleria d’Educació i Universitat. Aquests cursos s’emmarquen dins el Pla de Foment i Millora de la Competència Lingüística i Didàctica de les llengües estrangeres.

Tipus de cursos

  • Cursos anuals presencials de 120 hores, distribuïdes en 4 hores setmanals d’octubre a maig, segons el calendari establert per cada EOI, en sessions de dues hores en dies alterns (dilluns i dimecres o dimarts i dijous), amb un divendres lectiu al mes, en horari de tarda.
  • Cursos semipresencials de 120 hores, distribuïdes en 2,5 hores setmanals presencials d’octubre a maig, en horari de tarda. La resta d’hores fins a completar la totalitat del curs es faran a través d’una plataforma virtual, realitzant les tasques proposades pel tutor, que tindran caràcter obligatori.

Oferta de cursos de cada escola oficial d’idiomes

  • Nivell Intermedi B2.1

EOI de Palma: 1 grup en horari de tarda.

  • Nivell Intermedi B2.2

EOI de Palma: 1 grup en horari de tarda.

EOI de Manacor i EOI de Maó: 1 grup a cada escola en horari de tarda, tot dos en modalitat semipresencial.

  • Nivell Avançat C1.1

EOI de Palma: 1 grup en horari de tarda, modalitat semipresencial.

EOI d’Eivissa: 1 grup en horari de tarda, modalitat presencial.

  • Nivell Avançat C1.2

EOI de Palma i EOI d’Eivissa: 1 grup a cada escola en horari de tarda, tot dos en modalitat semipresencial.

Inscripció i matrícula

La inscripció i matrícula als cursos es realitzarà de manera presencial els dies 27 i 28 de juny a les escoles oficials d’idiomes. La prova d’anivellació es farà en línia prèviament a la formalització de la matrícula els dies 25 i 26 de juny. Cada escola oficial d’idiomes publicarà a la seva pàgina web l’enllaç a la prova d’anivellació en línia que estarà a disposició del professorat sol·licitant de plaça, així com, abans de dia 19 de juny, l’horari en què s’efectuarà la matrícula.

Acreditació en metodologies per a les àrees no lingüístiques en llengües estrangeres

També s’ofereix formació en metodologies per a l’aprenentatge d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres.  La formació “Acreditació en metodologies per a les àrees no lingüístiques en llengües estrangeres” té una durada de 60 hores, 20 de les quals es duen a terme a distància. S’oferiran tres cursos de formació, un dels quals es durà a terme al CEP de Manacor, un al CEP d’Inca i un altre al CEP de Menorca per a 30 docents cada curs.

Aquesta formació s’adreça, preferentment, als docents que ja han certificat una formació prèvia en metodologies AICLE o amb experiència en la docència d’àrees no lingüístiques en llengües estrangeres. Aquesta formació té una durada de 30 hores, 10 de les quals es duen a terme a distància. S’oferirà una formació al CEP de Calvià.

Es convocaran les formacions amb una anticipació mínima d’un mes abans d’iniciar la formació. La inscripció es realitzarà mitjançant el Portal del personal i no esdevindrà ferma fins que hagin realitzat la confirmació d’assistència a la formació.