torna

Detall de la notícia

Instrucció 1/2019, de 26 de març de 2019, del director general de Cooperació, per la qual s'estableix el procediment d'auditoria en la revisió dels comptes justificatius

El Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les ajudes a l'exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i del Registre d'organitzacions no governamentals de desenvolupament de les Illes Balears, en els articles 30.c i 35, preveu la justificació de les subvencions mitjançant un informe d'auditoria. Aquesta Instrucció, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional única del Decret 15/2018, pretén fixar els criteris d'actuació de les empreses auditores de comptes en la realització de les tasques de revisió de comptes justificatius de subvencions de cooperació per al desenvolupament.