torna

Detall de la notícia

Imatge 3704249

El curs escolar 2019/20 començarà dia 11 de setembre i acabarà el 19 de juny

La festa escolar unificada será dia 28 de febrer de 2020
\ El curs escolar tendrà un total de 176 dies lectius

La Conselleria d’Educació i Universitat ha presentat el calendari escolar pel curs 2019/20 al Consell Assessor del Calendari Escolar, que s’ha reunit avui.

El curs tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2018/19. Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 11 de setembre de 2019 i acabarà el 19 de juny de 2020.

L’alumnat de formació professional iniciaran les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2019 i les finalitzaran el dia 19 de juny de 2020.

Excepcionalment, els alumnes de segon curs de batxillerat que titulin finalitzen les activitats lectives el dia 29 de maig de 2020. Els centres han d’oferir, per a aquests alumnes, activitats lectives d’aprofundiment i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves d’accés a la universitat (PBAU).

Igualment han d’oferir, per als alumnes de segon de batxillerat que no hagin titulat a l’avaluació final ordinària, activitats lectives de reforç i consolidació fins al dia anterior al d’inici de les proves de l’avaluació extraordinària, orientades a la recuperació de les matèries no superades.

Les proves de l’avaluació extraordinària de segon de batxillerat i de les matèries pendents de primer s’han de desenvolupar entre el 22 i el 26 de juny.

Ensenyaments de règim especial
Els alumnes dels conservatoris professionals de música i dansa i els dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020. El segon curs del grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny es pot organitzar per quadrimestres: el primer, de dia 23 de setembre de 2019 a dia 7 de febrer de 2020, i el segon, de dia 10 de febrer de 2020 a dia 19 de juny de 2020.

Els alumnes d’ensenyaments esportius de règim especial inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020.

Els alumnes de les escoles oficials d’idiomes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2019 i les finalitzen el dia 29 de maig de 2020. El mes de juny, fins dia 19, s’ha de dedicar a exàmens.

Els centres d’educació de persones adultes inicien les activitats lectives el dia 1 d’octubre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020. El primer quadrimestre comprèn de dia 1 d’octubre de 2018 a dia 7 de febrer de 2020 i el segon quadrimestre, de dia 17 de febrer de 2020 a dia 19 de juny de 2020.

Els alumnes dels estudis superiors de Disseny de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 16 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 30 de juny de 2020. El primer quadrimestre comprèn de dia 16 de setembre de 2019 a dia 31 de de gener de 2020 i el segon quadrimestre, de dia 3 de febrer de 2020 a dia 30 de juny de 2020.

Els alumnes dels estudis superiors d’Art Dramàtic de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 19 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 10 de juliol de 2020. El primer quadrimestre comprèn de dia 19 de setembre de 2019 a dia 7 de febrer de 2020 i el segon quadrimestre, de dia 10 de febrer de 2020 a dia 10 de juliol de 2020.

Els alumnes dels estudis superiors de Música del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears inicien les activitats lectives el dia 23 de setembre de 2019 i les finalitzen el dia 19 de juny de 2020. El primer quadrimestre comprèn de dia 23 de setembre de 2019 a dia 7 de febrer de 2020 i el segon quadrimestre, de dia 10 de febrer de 2020 a dia 19 de juny de 2020.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2019 fins el 7 de gener de 2020 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 9 d’abril de 2020 al 19 d’abril de 2020 (ambdós inclosos).

Dies festius
Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2019 (Festa Nacional)
Dia 1 de novembre de 2019 (Tots Sants)
Dia 6 de desembre de 2019 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2019 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2020 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2020 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu:

Dia 28 de febrer de 2020 (Festa Escolar Unificada)

 
Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.

Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2019-2020, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2019-2020, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’ha de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l'acord.

Els consells escolars municipals, si és el cas, han de promoure que tots els centres del municipi o la localitat estableixin els mateixos dies de lliure disposició, sempre que sigui possible.

Els centres que comparteixen les mateixes dependències han d’establir el mateix dia de lliure elecció.