torna

Detall de la notícia

Imatge 3703670

Convocatòria del programa "Cap a la coeducació als centres educatius" per al curs 2019-2020

En el BOIB núm. 38, de 23 de març, s’ha publicat la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 22 de febrer de 2019 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2019-2020.

Els objectius que es volen aconseguir amb aquest programa són els següents:

  • Proporcionar eines didàctiques i metodològiques que promoguin la igualtat.
  • Desencadenar processos d’ensenyament i aprenentatge col·laboratius per afavorir la inclusió.
  • Treballar l’educació afectivosexual als centres educatius per educar en contra de la violència de gènere.
  • Impulsar el treball en equip i la creació d’una xarxa de centres per afavorir l’intercanvi d’experiències i recursos.

Poden participar en aquesta convocatòria tots els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears, regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.

Sol·licitud, termini i lloc de presentació

  • Les sol·licituds i projectes per participar en el procés de selecció han de seguir el model que figura als annexos 2 i 3, segons sigui el cas.
  • Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 31 de maig de 2019.
  • La sol·licitud de participació al programa s’ha de presentar al Servei de Normalització Lingüística i Formació mitjançant un correu electrònic (a l’adreça snlf@dgfpfp.caib.es) i, també, per qualsevol de les vies previstes a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.