torna

Detall de la notícia

Imatge 3697478

Projecte de decret pel qual es regulen els criteris i les condicions dels centres d'acollida i serveis d'urgència per atendre les necessitats de les dones víctimes de violència masclista i de les seves filles i fills

L’apartat 5 de l’article 71 de la Llei 11/2016 de 28 de juliol d’igualtat de dones i homes preveu que s’establiran reglamentàriament els criteris i les condicions mínimes de qualitat i funcionament dels serveis d’acollida. 

L’objectiu de la norma és establir, mitjançant decret, un mínim comú denominador a tot el territori autonòmic en quant els criteris i les condicions mínimes de qualitat i funcionament dels centres d’acollida de les dones víctimes de la violència masclista en el conjunt de les Illes Balears. Aquesta normativa de principis generals no podrà, en cap cas, esgotar la matèria a regular i ha de deixar un ampli marge a la reglamentació dels consells insulars.

 

INFORMACIÓ PÚBLICA I PARTICIPACIÓ FINALITZADA 

La Conselleria de Presidència ha duit a terme un procés participatiu mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes podien informar-se, i incorporar-hi les seves propostes i els seus suggeriments fins el 4 d’abril de 2019. Aquest procés ha possibilitat la presentació d’al·legacions telemàticament mitjançant la web Participació ciutadana del Govern de les Illes Balears.

 

TRÀMIT DE VALORACIÓ D'AL·LEGACIONS I D'ELABORACIÓ D'INFORMES PRECEPTIUS 

La tramitació del projecte es troba actualment en fase de valoració de les al·legacions presentades i d’elaboració dels informes preceptius. 

A continuació es faran, si cal, les modificacions a l’esborrany sotmès a l’audiència i se’n tramitarà, per a la realització de preceptiu dictamen, al Consell Consultiu de les Illes Balears.