torna

Detall de la notícia

Imatge 3695741

Ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial per cobrir les despeses financeres d'operacions de finançament d'inversions productives

S'ha aprovat la convocatòria per a l’any 2019 d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa industrial de les Illes Balears per cobrir els interessos, el cost de l’aval d’ISBA, SGR i les despeses d’obertura i estudi d’operacions de finançament per a:

-          Inversions productives del sector industrial.

-          Eficiència energètica del sector industrial.

-          Transformació digital del sector industrial.

 

 Objecte

Aquesta Convocatòria té per objecte regular, per a l’exercici de 2019, l’atorgament d’ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa amb caràcter industrial de les Illes Balears que tinguin aprovades operacions financeres avalades per ISBA, SGR destinades a inversions productives, eficiència energètica i transformació digital del sector industrial,  amb l’objectiu de millorar el procés productiu o producte, en línia amb les actuacions del Pla estratègic industrial 2018-2025. Els ajuts es destinen a cobrir els interessos d’aquestes operacions financeres, el cost de l’aval que formalitzin amb ISBA, SGR i les despeses d’obertura i estudi de l’operació.

 Actuacions subvencionables

1.1. Són susceptibles de subvenció les despeses de finançament de les actuacions d’inversió productiva, d’inversions en eficiència energètica i d’inversions en transformació digital del sector industrial per millorar processos, producte i competitivitat.

1.2.  Els centres de treball on es produeixin les inversions productives han d’estar ubicats a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

1.3. Es consideren subvencionables les despeses suportades com a conseqüència d’operacions de finançament d’inversions formalitzades en el període que va des de 16 de novembre del 2018 fins a 4 de novembre 2019.

Beneficiaris

Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones físiques o jurídiques, de naturalesa privada, i les societats civils o comunitats de béns domiciliades o que duguin a terme un projecte d’inversió per a la millora dels processos productius o de producte a les Illes Balears, que compleixin els requisits de ser microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME) que desenvolupin una activitat industrial d’algun dels epígrafs de l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) inclosos en les divisions 2, 3 i 4 de la secció primera corresponent a activitats empresarials. També poden ser beneficiàries les empreses incloses en el grup 504 de l’IAE de la secció primera corresponent a activitats empresarials, i que estiguin inscrites en la divisió B del registre integral industrial corresponent a les empreses de serveis relatius a l’activitat industrial i als serveis complementaris a la indústria detallats en l’annex 2. 

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds s’han de presentar a l’entitat col·laboradora ISBA, SGR, en el moment de formalització de l’aval,  segons els models que hi ha disponibles en el web de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (www.caib.es) i de l’IDI (www.idi.es), o en qualsevol dels llocs que preveu l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini de presentación de sol·licituds

El termini per presentar les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació de la Convocatòria al BOIB fins al 4 de novembre de 2019.

Més informació

Enllaços