torna

Detall de la notícia

Imatge 3688042

Requeriment d'esmena de deficiències de les sol·licituds presentades a la convocatòria publica de l'ajuda al lloguer d'habitatges de 2018

Els sol·licitants  de l’ajuda al lloguer d’habitatges 2018 que es detallen a l’annex I disposen d’un termini de deu dies hàbils compresos entre el 6 i el 19 de març de 2019 ambdós inclosos, per esmenar les deficiències o aportar la documentació requerida a l’esmentat annex.

Una vegada finalitzat el termini establert sense esmenar o aportar la documentació, s’entendrà que desisteix de la sol·licitud i es procedirà prèvia la resolució corresponent, a l’arxiu de l’expedient.

Es pot esmenar la deficiència o adjuntar la documentació requerida telemàticament mitjançant el següent enllaç. És necessari indicar el nombre del codi de l'expedient que figura a les llistes (PAV) juntament amb l'any de l'ajuda (2018) i nombre del document d'identitat.

S’acompanya com a annex 2 la llista de sol·licitants que compleixen correctament amb els requisits per a poder ser beneficiaris. Aquesta llista no crea cap dret a favor dels beneficiaris fins que no s’hagi publicat la resolució definitiva de concessió.