torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'Esborrany del Projecte d'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'aprova el plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida "Mahón-Menorca"

Informació pública de l’Esborrany del Projecte d'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'aprova el plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida “Mahón-Menorca” i se’n regula el Consell Regulador

Amb l’aprovació d’aquesta nova Ordre es persegueix:

- Aprovar el plec de condicions i el Reglament del Consell Regulador de la Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 11 de febrer de 2019 (publicada en el BOIB núm. 22, de data 19 de febrer de 2019) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 13 de març de 2019, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte d'Ordre del conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per la qual s'aprova el plec de condicions de la Denominació d'Origen Protegida “Mahón-Menorca” i se’n regula el Consell Regulador i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d'Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa.