torna

Detall de la notícia

Informació pública de l'Esborrany del Projecte de Decret per dictar disposicions reglamentàries en matèria de denominacions de qualitat preferents dels productes agroalimentaris

Informació pública de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’autoritza el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per dictar disposicions reglamentàries en matèria de denominacions de qualitat preferents dels productes agroalimentaris i es deroguen el Decret 42/1985, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Mahón i del Consell Regulador i el Decret 106/2002, de 2 d’agost, pel qual s’autoritza el conseller d’Agricultura i Pesca per desenvolupar mitjançant ordre la normativa de denominacions de qualitat dels productes agroalimentaris

Amb l’aprovació d’aquest nou Decret es persegueix:

- Autoritzar el conseller d’Agricultura i Pesca per desenvolupar mitjançant ordre la normativa de denominacions de qualitat diferenciada previstes a l’article 132 de la Llei  3/2019, de 31 de gener, agrària de les Illes Balears.

- Derogar el Decret 42/1985, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Mahón i del seu Consell Regulador i totes les modificacions posteriors.

- Derogar el Decret 106/2002, de 2 d’agost, pel qual s’autoritza el conseller d’Agricultura i Pesca per desenvolupar, mitjançant ordre, la normativa de denominacions de qualitat dels productes agroalimentaris.

D’acord amb l’anunci de la secretària general de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de data 11 de febrer de 2019 (publicada en el BOIB núm. 22, de data 19 de febrer de 2019) s’ha obert un procés participatiu fins al dia 13 de març de 2019, mitjançant el qual tots els ciutadans i ciutadanes poden informar-se de l’Esborrany del Projecte de Decret pel qual s’autoritza el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per dictar disposicions reglamentàries en matèria de denominacions de qualitat preferents dels productes agroalimentaris i es deroguen el Decret 42/1985, d’1 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament de la Denominació d’Origen Mahón i del Consell Regulador i el Decret 106/2002, de 2 d’agost, pel qual s’autoritza el conseller d’Agricultura i Pesca per desenvolupar mitjançant ordre la normativa de denominacions de qualitat dels productes agroalimentaris i incorporar-hi les seves propostes i suggeriments.

Les al·legacions s’han de presentar a la seu de la Direcció General d'Agricultura i Ramaderia a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, carrer Reina de la Constança, 4, 07006 Palma, o a qualsevol dels llocs que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, i han d’anar adreçades a la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (Direcció General d'Agricultura i Ramaderia).

Igualment s’ha habilitat la possibilitat de presentar al·legacions telemàticament mitjançant el Portal de Participació Ciutadana del Govern de les Illes Balears. Podeu fer-ho clicant en aquest enllaç.

Sempre que les al·legacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa