torna

Detall de la notícia

Consulta pública prèvia sobre la proposta de modificació del decret 60/2008

La Conselleria d’Educació i Universitat, a través de la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, duu a terme un procés de consulta que té per objecte conèixer l’opinió de la ciutadania prèviament a la redacció del text perquè les persones i organitzacions més representatives, potencialment afectades per la futura norma, puguin opinar i fer aportacions sobre els problemes existents que es pretenen solucionar, sobre si és necessari i oportú aprovar una norma, quins objectius ha de tenir i les possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries.

A l’efecte de permetre fer les aportacions, aquí podeu trobar informació sobre:

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la nova norma.
  2.  La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
  3. Objectius de la norma
  4. Possibles solucions alternatives, regulatòries i no regulatòries 

Així, abans de la redacció del projecte de modificació del decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil, podeu fer les aportacions que considereu adients sobre aquestes qüestions a través del Portal de Participació ciutadana, de forma telemàtica, clicant en aquest enllaç en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació de la consulta, o per escrit dirigit a la Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa de la Conselleria d’Educació i Universitat, ubicada al carrer Ter, núm. 16, 2a planta, 07009 de Palma, en el mateix termini.

Sempre que les aportacions presentades mitjançant la web incloguin la identificació de la persona o entitat que les fa, s’inclouran en l’expedient d’elaboració normativa que, si escau, s’iniciï.

En aquest enllaç podeu trobar el Decret 60/2008