torna

Detall de la notícia

Imatge 3656832

Consum sanciona Iberia amb 448.000 euros per aplicar la clàusula abusiva "no show"

La Direcció General de Consum ha sancionat la línia aèria Iberia amb 448. 000 euros per aplicar la clàusula abusiva “no show” per la qual, si el passatger no usa algun dels trajectes (d’anada o d’enllaç), la companyia cancel·la automàticament la resta de trajectes dins el mateix bitllet i l’usuari els perd, tot i que els ha pagat. Aquesta és la sanció més elevada que Consum ha imposat mai a les Illes Balears, tal com han explicat avui la consellera de Salut, Patricia Gómez, i el director general Francesc Dalmau.

Dalmau ha destacat la importància de les reclamacions que posen els consumidors, ja que permeten detectar i combatre pràctiques abusives per part de les empreses, i Gómez ha elogiat la feina “excel·lent” dels professionals de la Direcció General de Consum i dels Servis Jurídics de la Conselleria que tramiten aquestes reclamacions i les sancions que se’n poden derivar.

En aquest cas, la resolució de Consum parteix de set expedients de reclamacions d’usuaris, els quals varen originar la intervenció del Servei d’Inspecció, que va rastrejar la web de la companyia Iberia i va constatar que, en l’apartat de condicions generals del contracte, hi figurava la clàusula coneguda com “no show”.

Aquesta clàusula no només vulnera una norma estatal i una altra d’autonòmica ─el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 7/2014, de 23 de juliol, de protecció de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears─, sinó que recentment ha estat declarada abusiva pel Tribunal Suprem en la Sentència 631/2018, de 13 de novembre.

Consum imposa una multa del 448.000 euros perquè considera Iberia responsable d’una infracció administrativa “molt greu” en matèria de defensa dels consumidors i usuaris ja que hi concorren els criteris agreujants de “reiteració” ─doncs la companyia havia comès prèviament altres infraccions relacionades amb la vulneració de drets dels consumidors─ i de “reincidència” ─ja que en els darrers tres anys Iberia ja havia estat sancionada per aquesta mateixa infracció.

La resolució de Consum fa referència a sentències prèvies sobre clàusules “no show”, com la 389/2014 del Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Melilla, que diu que no es pot al·legar com a justificació “que la companyia pateix un perjudici per deixar un seient lliure que podria fer servir un altre passatger. En primer lloc, perquè si no s’ha facturat, se’n pot disposar si hi ha llista d’espera. Però, encara que no fos així, perquè no hi ha cap perjudici per al transportista, que ja ha percebut el preu del viatger que no embarca [...]. El que perd la companyia aèria és la possibilitat de vendre per segona vegada el bitllet a un altre passatger. És a dir, perd la possibilitat de lucrar-se doblement. Aquest ‘perjudici’ no justifica, en cap cas, que el bitllet de tornada es cancel·li”.

També cal recordar que el Tribunal Suprem va ratificar —amb la desestimació d’un recurs de cassació— la Sentència 207/2015, de 17 de juliol, emesa per l’Audiència Provincial de Madrid, que considerava que la condició general analitzada era  “manifestament abusiva” ja que, “en contra de les exigències de la bona fe, causa, en perjudici del consumidor, un desequilibri important dels drets i les obligacions de les parts que es deriven del contracte (art. 82.1 LGDCU), fins al punt d’alliberar l’empresari de totes les obligacions pel fet que el consumidor no utilitzi una part de la prestació a càrrec de l’empresari”. I afegeix: “A més, la condició general esmentada permet a l’empresari quedar-se amb les quantitats abonades per les prestacions no efectuades, quan és ell mateix qui cancel·la la resta dels trajectes contractats que ja ha abonat el passatger (art. 87.4 LGDCU)”.

El Suprem conclou que una clàusula com la qüestionada “suposa un desequilibri de drets i obligacions contrària a la bona fe, ja que a un consumidor que ha complit la seva obligació, que és únicament el pagament del preu, se’l priva en tot cas del gaudi de la prestació contractada, que per raons que poden ser de naturalesa molt diversa ha decidit o s’ha vist impel·lit a gaudir només en part”.

Contra la resolució de Consum es pot interposar un recurs d’alçada davant la consellera de Salut.

Aquesta és la sanció més elevada imposada mai a una companyia aèria a les Illes Balears, seguida de la multa de 320.000 euros que Consum va posar a Vueling per les cancel·lacions de l’estiu de 2016. En total, durant aquesta legislatura, Consum ha imposat sancions per més d’un milió d’euros a empreses del sector aeri.

Reclamacions de transport aeri

Enguany, la Direcció General de Consum ha registrat 1. 586 reclamacions relacionades amb el transport aeri, que continua sent un dels més denunciats. Per illes, a Mallorca se n’han tramitat 1. 115; a Menorca, 249, i a Eivissa, 222.