torna

Detall de la notícia

Imatge 3651368

OPOSICIONS 2019 (Cos d'inspectors)

(13/06/2019) Publicació de la llista única de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu

Documentació a presentar pels aspirants seleccionats:

- Annex_2 (Declaració jurada de no trobar-se en cap de les causes d’incompatibilitat)
- Annex_3 (Declaració jurada de no haver estat separats del servei de l’Administració pública)
- Annex (Dades bancàries)
- Annex (Dades personals)
- Model_145 (IRPF)

Autorització de consulta telemàtica al Registre Central de Delinqüents Sexuals:  < Accés al tràmit >

Documents