torna

Detall de la notícia

Imatge 3637973

Licitació operació curt termini CAIB 2019 (FINALITZAT)
Licitació operació curt termini ABAQUA 2019 (FINALITZAT)
Contracte marc Tresoreria 2019

Licitació operació curt termini CAIB 2019 (finalitzat)

La Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol formalitzar operacions de crèdit a curt termini, per un import nominal de 450.000.000 €.

La licitació està limitada a les entitats adjudicatàries tresoreres del Contracte de Tresoreria 2019.

El termini per presentar oferta finalitza a les 14h del 25 de juny de 2019.

Lloc de presentació: Servei d'Endeutament (deute@tresorer.caib.es)

Documents:

 • Resolució adjudicació del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
 • Informe ofertes del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
 • Anunci de licitació del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
 • Annex model presentació oferta doc icon

 

Licitació operació curt termini ABAQUA 2019 (finalitzat)

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears vol formalitzar una operació de crèdit a curt termini per a l’entitat del sector públic instrumental Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) amb CIF Q0700507G, per un import nominal de 2.152.381,60 €.

La licitació està limitada a les entitats adjudicatàries del Contracte de Tresoreria 2019.

El termini per presentar oferta finalitza a les 14h del 31 de maig de 2019.

Lloc de presentació: Servei d'Endeutament (deute@tresorer.caib.es)

Documents:

 • Resolució adjudicació ABAQUA pdf icon
 • Informe ofertes del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
 • Anunci de licitació del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
 • Annex model presentació oferta doc icon

 

Licitació Contracte marc (finalitzat)

Es publica l'anunci de la licitació per a la contractació de serveis bancaris i d'operacions de crèdit a curt termini de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (2019).

Data fi presentació ofertes: 27 de febrer de 2019 14:00

Més informació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

 

Documents:

 • Plecs de clàusules particulars pdf icon
 • Plecs de prescripcions tècniques particulars pdf icon
 • Nota explicativa (tipus interès màxim) pdf icon
 • Nota aclaratòria pdf icon
 • Nota aclaratòria certificats tributaris CAIB pdf icon
 • Informe ofertes Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni pdf icon
 • Proposta adjudicació Comissió Tècnica pdf icon
 • Resolució adjudicació pdf icon

 

Annexos:

 • Annex 1. Declaració responsable relativa al compliment dels requisits que s'exigeixen per participar en la licitació (clàusula 13, apartats 1 i 2 del Plec) doc icon pdf icon
 • Annex 2. Declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de mitjans personals a l'execució del Contracte marc (clàusula 13, punt 3, del Plec) doc icon  pdf icon
 • Annex 3. Declaració responsable relativa al compliment de les condicions de protecció de les persones deutores hipotecàries. (clàusula 13, punt 4, del Plec)  doc icon pdf icon
 • Annex 4. Declaració responsable relativa al compromís de l'entitat de donar-se d'alta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic doc icon  pdf icon
 • Annex 5. Declaració relativa al grup empresarial de l’entitat que comprengui totes les societats que formen un mateix grup, en els termes establerts en l'article 42 del Codi de Comerç doc icon  pdf icon
 • Annex 6. Declaració responsable relativa al compliment de les obligacions establertes en la normativa vigent en matèria laboral, social i també en matèria d'igualtat entre dones i homes doc icon  pdf icon
 • Annex 7. Declaració responsable sobre la capacitat d'obrar i d'estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social doc icon  pdf icon
 • Annex 8. Declaració de confidencialitat de dades i documents, si escau doc icon  pdf icon
 • Annex 9. Índex de la documentació presentada al sobre 1 (Documentació administrativa)   doc icon  pdf icon
 • Annex 10. Oferta sobre els criteris d’adjudicació a), b), c), de caràcter econòmic.  doc icon  pdf icon
 • Annex 11. Certificat relatiu al criteri d’adjudicació d) doc icon pdf icon
 • Annex 12. Certificat relatiu als convenis de col·laboració signats amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (criteri d’adjudicació e)) doc icon pdf icon
 • Annex 13. Declaració responsable relativa a la formació contínua del personal adscrit al Contracte marc (criteris d’adjudicació f)) doc icon pdf icon
 • Annex 14. Règim de tarifes unitàries en concepte de comissions bancàries doc icon  pdf icon
 • Annex 15. Índex de la documentació presentada al sobre 2 Oferta doc icon pdf icon
 • Annex 16. Comunicació identificativa de la documentació en poder de l’Administració doc icon pdf icon
 • Annex 17. Ens que integren el sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (Llei 7/2010) doc icon  pdf icon
 • Annex 18. Centres docents públics d’educació no universitària doc icon  pdf icon

Actualització (1r trimestre 2020):

En virtut de la clàusula 5.2 del Plec de clàusules particulars d'aquesta contractació, s'actualitza la llista d'ens i centres docents dins de l'àmbit subjectiu del Contracte marc de Tresoreria vigent:

 • Ens del sector públic instrumental autonòmic: Fulla de Càlcul 
 • Centres docents públics no universitaris: Fulla de Càlcul