torna

Detall de la notícia

Imatge 3634059

Concurs específic Intervenció General

07.03.2019

En data 4 de març de 2019 la Comissió Tècnica fa pública la proposta definitiva d'adjudicació del lloc objecte de la convocatòria del procediment per proveir, mitjançant el sistema de concurs específic, un lloc de treball d’interventor/a adjunt/a responsable de Comptabilitat i Sistemes adscrit a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 14 de novembre de 2018 (BOIB núm. 145, de 20 de novembre de 2018).

Aquesta proposta s'eleva a la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques perquè resolgui el que estimi oportú.

Contra aquest acord les persones interessades poden interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

-----

21.02.2019

En data 21 de febrer es fa pública la proposta provisional d'adjudicació del lloc objecte de la convocatòria del procediment per proveir, mitjançant el sistema de concurs específic, un lloc de treball d’interventor/a adjunt/a responsable de Comptabilitat i Sistemes adscrit a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 14 de novembre de 2018 (BOIB núm. 145, de 20 de novembre de 2018).

La persona interessada pot formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional d'adjudicació, en el termini de dos dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’exposició pública en el tauler d’anuncis de l’EBAP. 

Podeu consultar la llista en el document adjunt

-----

11.02.2019

Al BOIB núm. 18 de 9 de febrer de 2019, es publica la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques d’1 de febrer de 2019 per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones aspirants
admeses en el procediment per proveir, mitjançant el sistema de concurs específic, el lloc de treball denominat “interventor/a adjunt/a responsable de Comptabilitat i Sistemes” adscrit a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.