torna

Detall de la notícia

Imatge 3633114

Concurs de trasllats de personal laboral fix 2019

27.06.2019

Es comunica que el proper dissabte dia 29 de juny es publicarà al BOIB la resolució de la consellera d'Hisenda i Administracións Públiques de 26 de juny de 2019, per la qual s'adjudiquen, segons la proposta definitiva efectuada per les Comissions Tècniques de Valoració, els llocs de treball de personal laboral fix de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, objecte del procediment de provisió convocat per Resolució de 7 de gener de 2019 (BOIB núm 6, de 12 de gener).

 

------------

19.06.2019

En data 19 de juny, la Comissió Tècnica de Valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de feina, corresponents a personal laboral fix, de la categoria professional de netejador/a anuncia que les persones aspirants que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 25 de juny de 2019 a la seu de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, , Polígon de Son Rossinyol) a les 09.30h. I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió Tècnica de Valoració pugui contactar-hi.

----------

13.06.2019

En data 13/06/20119, després d'haver detectat un error en la valoració de mèrits de la categoria professional de netejador/a, es publica  la nova proposta provisional d'adjudicació dels llocs objecte de la convocatòria del procediment per proveir, mitjançant el sistema de concurs diversos llocs de treball, corresponents a personal laboral fitx, de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 7 de gener de 2019 (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

La persona interessada pot formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional d'adjudicació, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’exposició pública en el tauler d’anuncis de l’EBAP.

---------

05.06.2019

En data a 5 de juny, la Comissió Tècnica de Valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de feina, corresponents a personal laboral fix, de la categoria professional d’auxiliar tècnic/a educatiu/iva anuncia que les persones aspirants que hagin sol·licitat la revisió en termini, residents a l'illa de Mallorca, s'han de personar el dia 14 de juny de 2019 a la seu de la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, , Polígon de Son Rossinyol) a les 09.30h. I les de fora de Mallorca han de sol·licitar la revisió telefònica i indicar un número de telèfon a l'efecte que la Comissió Tècnica de Valoració pugui contactar-hi.

-----

17.05.2019

En data 17/05/20119 es fa publica  la proposta provisional d'adjudicació del lloc objecte de la convocatòria del procediment per proveir, mitjançant el sistema de concurs diversos llocs de treball, corresponents a personal laboral fixt de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, aprovat per la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, de 7 de gener de 2019 (BOIB núm. 6, de 12 de gener de 2019).

La persona interessada pot formular observacions o reclamacions per escrit a la proposta provisional d'adjudicació, en el termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’exposició pública en el tauler d’anuncis de l’EBAP.

-----

20.03.2019

En data 20 de març de 2019 es fa pública la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva de persones admeses i excloses en el procediment per proveir llocs de treball del personal laboral de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb expressió de la causa d’exclusió, convocat per la Resolució de 7 de gener de 2019 (BOIB núm. 6, de 12 de gener).

Contra aquesta Resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques en el termini d’un mes comptador des de l’endemà d’haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d’acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà d’haver-se publicat aquest Resolució, d’acord amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

-----

19.02.2019

Es fa pública la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d'exclusió.

Les persones excloses disposen d'un termini de deu dies hàbils (del 20 de febrer al 6 de març, ambdós inclosos).

-----

14.01.2019

En data 12 de gener de 2019, s’ha publicat en el BOIB núm. 6 la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener de 2019, per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el barem de mèrits i la designació de les comissions tècniques de valoració del concurs per al proveïment de diversos llocs de treball, corresponents a personal laboral fix de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

La sol·licitud es pot emplenar i registrar telemàticament, juntament amb la memòria, si escau, en el model normalitzat fent ús de l’aplicació Portal de Serveis al Personal, accessible des de la Intranet o per l’adreça <http://portaldelpersonal.caib.es>, d’acord amb les instruccions que s’hi indiquen. 

En el cas que, una vegada registrada una sol·licitud per via telemàtica, per qualsevol causa s’hagi d’emplenar i registrar una nova sol·licitud, necessàriament s'ha de fer per aquesta mateixa via telemàtica.

Quan s’hagi completat el tràmit de sol·licitud i registrat telemàticament, es pot imprimir el justificant de la sol·licitud registrada a través de l’apartat “les meves gestions” del menú principal del Portal del Serveis al Personal.

En aquest cas, si un cop fets la sol·licitud i el registre telemàtic han de presentar documentació que no consta en l’expedient personal, han de presentar-la, adjunta, amb indicació del número, procedència i data, al model «Documentació per completar la sol·licitud», que és a disposició de les persones interessades a l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), a les conselleries del Govern de les Illes Balears i en el web de l’EBAP http://ebap.caib.es, dins del termini establert, d’acord amb qualsevol de les formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015.

La sol·licitud es pot formular en suport de paper amb el model oficial, i s’ha de presentar presencialment, juntament amb la documentació que no consti en l’expedient personal, dins el termini establert, en el Registre de l’EBAP o d’acord amb qualsevol de les formes que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015.

A continuació, s’annexen els documents de la convocatòria següents:

  • Model de sol·licitud
  • Model de certificat de serveis prestats a altres administracions
  • Documentació per completar la sol·licitud
  • Currículum per llocs LD

NOTA ACLARIDORA:

El nombre 0 que surt per defecte a les caselles de TIPUS DE CONTRACTE (TC), REQUISITS i OBSERVACIONS és una identificació sense valor. No identifica cap tipus de contractació ni afegeix requisits ni observacions.