torna

Detall de la notícia

Imatge 3628385

Convocatòria de subvencions per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques dirigida a particulars, entitats sense ànim de lucre, petites i mitjanes empreses i associacions empresarials

Actuacions subvencionables: Es poden rebre ajudes per a les següents actuacions:

  • Per a petites i mitjanes empreses, associacions empresarials i entitats sense ànim de lucre són subvencionables:

a) Les inversions en noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic per instal·lar de fins a 50 kWp. Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

b) Les inversions en noves instal·lacionsd’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 10 kWp.

 c) Les inversions en noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar de fins a 10 kWp. Els molins han d’integrar-se en el paisatge i es prohibeix la instal·lació de suports metàl·lics tipus gelosia.

 d) Les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti, de capacitat d’acumulació entre 2 kWh i 12 kWh, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

  •  Per a persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i comunitats de propietaris són subvencionables:

 a) Les inversions en noves instal·lacions d’energia solar fotovoltaica per a autoconsum amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp. Queden excloses les instal·lacions que disposen d’un dispositiu que impedeixi l’abocament instantani d’energia a la xarxa de distribució.

 b) Les inversions en noves instal·lacionsd’energia solar fotovoltaica aïllades, en edificis o instal·lacions sense connexió a una xarxa elèctrica de distribució, amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp.

 c) Les inversions en noves instal·lacions microeòliques amb una potència de pic per instal·lar de fins a 3 kWp. Els molins han d’integrar-se en el paisatge i es prohibeix la instal·lació de suports metàl·lics tipus gelosia.

 d) Les inversions en sistemes d’acumulació d’ió liti, de capacitat d’acumulació entre 2 kWh i 12 kWh, que tenguin una garantia mínima de funcionament certificada pel fabricant de cinc anys.

Beneficaris: Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes:

 a)   Les petites i mitjanes empreses constituïdes legalment següents: persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns, que duguin a terme en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i en els edificis o subministraments relacionats amb la seva activitat empresarial, les instal·lacions o les actuacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució. 

b)   Les entitats sense ànim de lucre i les associacions empresarials constituïdes legalment que duguin a terme les instal·lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els edificis o subministraments destinats a la seva activitat social, i que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 c)    Les persones físiques que tenguin domicili a les Illes Balears i les comunitats de propietaris que duguin a terme les instal·lacions establertes en l’apartat 4 d’aquesta Resolució en els habitatges o instal·lacions que s’ubiquin a l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 3 de gener de 2019 i finalitza el 29 de març de 2019.

Termini per a la justificació de l'actuació: El termini per finalitzar les instal·lacions i justificar la seva realització finalitza el 20 de setembre de 2019

Quantia de les ajudes: S’estableixen les quanties de subvenció següents:

 a) Per a empreses, associacions empresarials o entitats sense ànim de lucre, s’estableix una subvenció del 40 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,50 €/Wp.

 b) Per a persones físiques i comunitats de propietaris, s’estableix la quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible de les instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques. El valor d’inversió màxima admissible és d’1,80 €/Wp.

c) En el cas d’instal·lacions fotovoltaiques o microeòliques que incorporin sistemes d’acumulació d’ió liti, s’estableix una quantia de subvenció del 50 % sobre el valor de la inversió admissible en acumulació. El valor d’inversió màxima admissible és de 600 €/kWh d’acumulació.

Aquestes ajudes estan cofinançades amb Fons FEDER