torna

Detall de la notícia

Aprovats els Estatuts del nou Institut d'Indústries Culturals

A proposta de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, a la qual està adscrit l’organisme de nova creació, el Consell de Govern ha aprovat els Estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), creada mitjançant l’article 39 de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018.
 
El Govern de les Illes Balears vol dur a terme, amb la participació d’agents i sectors culturals, polítiques de suport i acompanyament a les empreses o els agents que organitzen activitats productives en l’àmbit de la cultura. D’aquesta manera, es reforçarà no només l’economia, sinó també el valor que té la cultura en la cohesió i la transformació socials, la participació activa en la cultura i, en definitiva, el teixit cultural, industrial i empresarial de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
 
L’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears (ICIB), entitat pública empresarial amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada, i amb capacitat d’actuar i autonomia de gestió plenes, té com a fins generals el desenvolupament de les indústries i empreses culturals i creatives en el marc de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d’acord amb aquests Estatuts. Els àmbits inicials d’actuació de l’ens són l’audiovisual i la cultura digital, les arts escèniques, les arts visuals, el món editorial i la música, sens perjudici que en un futur s’hi puguin incorporar altres sectors, com el patrimoni, l’artesania, el disseny i la publicitat, o altres camps de la cultura.
 
Disposarà d’1,5 milions d’euros —500.000 € provenen de la Conselleria d’Indústria, i 1 milió d’euros de la Direcció General de Cultura.
 
Entre les funcions de l’ICIB hi ha les següents:
—        Establir i gestionar, amb la participació de representants dels sectors implicats, els programes orientats a la prestació de suport tècnic als diferents sectors vinculats a les indústries culturals.
—        Fomentar el desenvolupament de les empreses relacionades amb les indústries culturals i assessorar noves empreses.
—        Donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturals i impulsar el consum interior, l’exportació, la difusió i la promoció d’aquests productes en circuits internacionals.
—        Facilitar les relacions entre les indústries culturals i les administracions públiques de les Illes Balears.
—        Impulsar la col•laboració entre les empreses i els creadors culturals.
—        Fer estudis estructurals i prospeccions sobre les indústries culturals.
—        Difondre la informació relativa als ajuts i als serveis que els organismes de qualsevol àmbit territorial de les Illes Balears destinen a les indústries culturals.
—        Fomentar les accions formatives d’interès per al desenvolupament de les indústries culturals.
—        Promoure la innovació creativa i la recerca d’ofertes de qualitat de noves estètiques i nous llenguatges.
—        Fomentar la producció audiovisual i digital, promocionar les Illes Balears com a localització de rodatges audiovisuals i gestionar l’oficina de serveis Illes Balears Film Commission.
—        Promoure i executar qualsevol altra activitat dirigida a desenvolupar les indústries culturals a les Illes Balears.
 
El Consell de Direcció és l’òrgan superior de direcció de l’ICIB i està integrat pel president, que és el conseller de Cultura, Participació i Esports o la persona que delegui; el vicepresident, que és el conseller de Treball, Comerç i Indústria o la persona que delegui, i fins a un màxim d’onze vocals, en què hi seran representats els directors generals corresponents de Cultura; d’Indústria, d’Innovació i Recerca; de Pressuposts; els consellers de Cultura de cadascun dels consells insulars; el director de l’Institut d’Estudis Baleàrics; un representant de les associacions d’empreses del sector cultural de les Illes Balears, corresponents als àmbits sectorials de l’ICIB, i un representant de les organitzacions sindicals i les associacions professionals de caràcter sindical del sector cultural. El Consell de Direcció és l’òrgan competent per aprovar la relació de llocs de treball.
 
El president podrà nomenar, amb caràcter potestatiu, un director gerent i separar-lo. En cas que no es nomeni, les funcions corresponen al president. Sempre que es decideixi nomenar un director gerent, aquest s’ha de seleccionar mitjançant una convocatòria pública. El càrrec ha de recaure en una persona amb titulació universitària i un perfil professional adequat. En cas que la convocatòria pública quedi vacant, aquest pot ser elegit directament pel president de l’ICIB. Quan el director gerent cessi perquè ho fa el conseller que el va nomenar, el conseller entrant el pot confirmar en el càrrec sense necessitat de convocatòria pública.
 
El Consell Rector és l’òrgan general de participació i assessorament de l’ICIB, amb plena autonomia funcional, que depèn orgànicament de la Direcció General de Cultura de la Conselleria de Cultura, Participació i Esports. El director gerent de l’ICIB el presideix. En són membres fins a cinc representants de les associacions d’empreses del sector cultural de les Illes Balears, corresponents als àmbits sectorials de l’ICIB; fins a cinc representants de les organitzacions sindicals i les associacions professionals de caràcter sindical del sector cultural, i un representant per cada consell insular, de la Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears, de les direccions generals corresponents, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, i de l’Institut d’Estudis Baleàrics.
 
Les funcions del Consell Rector són promoure i canalitzar una reflexió conjunta entre els diferents agents culturals vinculats a les indústries culturals i creatives de les Illes Balears; conèixer, debatre i opinar sobre les diferents accions que s’han de desenvolupar a través de l’ICIB per garantir una millora efectiva de les polítiques culturals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i configurar-se com a eina vertebradora per impulsar, coordinar i mantenir els acords en el desenvolupament econòmic de la creació cultural de les Illes Balears. El Consell Rector pot constituir i regular les comissions assessores sectorials que consideri necessàries, relacionades amb cadascun dels àmbits d’actuació de l’ICIB.
 
L’ICIB pot disposar del personal funcionari de l’Administració de la Comunitat Autònoma o dels organismes autònoms que li sigui adscrit, i del personal funcionari de qualsevol administració pública que s’hi incorpori per qualsevol procediment de provisió o d’ocupació de llocs de feina, d’acord amb la normativa de funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.