torna

Detall de la notícia

Imatge 4371769

Convocatòria de subvencions per a la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics en llocs d'accés públic, dins el marc de l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears

Actuacions Subvencionables: Es pot rebre ajuda per als programes següents:

— Programa 1. Establiment de nous punts de recàrrega ràpida i semiràpida d'accés públic que compleixin els requisits establerts en el punt 6 de la convocatòria.

— Programa 2. Adaptació de sistemes actuals de gestió de punts de recàrrega perquè puguin funcionar amb el sistema de gestió de la Xarxa MELIB.

Beneficiaris: Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes:

a) Les empreses públiques, els consorcis i les fundacions que duguin a terme l’activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears (només per a punts de recàrrega tipus A).

 b) Els consells insulars, els ajuntaments i les entitats locals menors de la comunitat autònoma de les Illes Balears (només per a punts de recàrrega tipus A).

 c) Les empreses, amb qualsevol figura jurídica admesa per l’ordenament jurídic (persones físiques, persones jurídiques de dret privat i comunitats de béns) que duguin a terme la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 d) Les associacions empresarials, en els edificis destinats a la seva activitat social, que tenguin el domicili i desenvolupin la seva activitat en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Presentació de sol·licituds: El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 30 de desembre de 2018 i finalitza el 25 de març de 2019.

Quantia de les ajudes: La quantia d’ajudes és la següent en funció del tipus de punt de recàrrega:

1) Programa 1: les ajudes per a punts de recàrrega de tipus A que s’esmenten en el punt 5 d’aquesta Resolució són del 40 % del cost de la inversió subvencionable amb un màxim de subvenció de 15.000 € per punt de recàrrega; mentre que per als punts de recàrrega tipus B són del 40 % del cost de la inversió subvencionable amb un màxim de subvenció de 1.500 € per a punt de paret; 2.000 € per a punt tipus pilona d’una càrrega simultània, i 3.000 €, per a punt de dues càrregues simultànies.

Addicionalment és subvencionaran 200 €/kW de potència dels punts instal·lats tipus A i 100 €/kW pels punts tipus B.

2) Programa 2: el 40 % del cost d’adaptació del sistema de gestió a la Xarxa MELIB amb un màxim de 20.000 €.

 

Aquestes ajudes estan finançades per l'impost sobre estades turístiques de les Illes Balears i de mesures d'impuls de turisme sostenible.