torna

Detall de la notícia

Estudis de Residus

1. Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn per als envasos de begudes d'un sòl ús a les Illes Balears

Antecedents

En data 29 de setembre de 2016 es va adjudicar a l’ Institut Ildefons Cerdà el contracte de consultoria i assistència tècnica per dur a terme l'Estudi sobre la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn per als envasos de begudes d'un sòl ús a les Illes Balears, el qual va finalitzar de manera satisfactòria el 28 de setembre de 2017 amb l’entrega de l’Estudi.

(S’adjunta el resum executiu)
 

Disparitat de dades d’envasos posats en el mercat

En dates posteriors a l'entrega de l’estudi per part de l'Institut Cerdà, des del servei de Residus i Sòls Contaminats de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca es va encomanar una anàlisi de les dades d'envasos lleugers de les Illes Balears a ENT Environment and management per tal d'assegurar que les dades de partida de l'estudi de l'Institut Cerdà eren consistents. Aquesta anàlisi posterior ha posat de manifest, entre d'altres conclusions, que tot i que la metodologia de treball de l'Institut Cerdà és correcta, els resultats de l'estudi no es poden donar per vàlids perquè s'ha pogut comprovar que les dades de punt de partida de l'estudi (nombre d'envasos posats en el mercat) podrien ser errònies atès que s'ha demostrat que la suma dels materials comptabilitzats com a valoritzats o reciclats superarien la xifra d'envasos posats en el mercat (segons els càlculs Nielsen).

(S’adjunta l’estudi ENT)

 
Disparitat de dades econòmiques en relació al que estableix la Llei 10/1997, de 24 d'abril, d'envasos i residus d'envasos

Així mateix, consta en el servei de Residus i Sòls Contaminats que en alguns casos, com és el cas de l’EMAYA, hi ha disparitat de dades econòmiques (costos superiors als ingressos) en relació al balanç econòmic en la prestació del servei de recollida de les fraccions d’envasos lleugers i paper segons el previst al conveni de col·laboració amb ECOEMBES i en relació de l’article 10 de la llei 10/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos  que estableix el següent:

“Els sistemes integrats de gestió de residus d’enva­sos i envasos usats han de finançar la diferència de cost entre el sistema ordinari de recollida, transport i tracta­ment dels residus i deixalles sòlids urbans en un aboca­dor controlat, que estableix la Llei 42/1975, de 19 de novembre, i el sistema de gestió que regula aquesta sec­ció, incloent-hi, entre els costos originats per aquest últim, l’import de l’amortització i de la càrrega financera de la inversió que s’hagi de fer en material mòbil i en infraes­tructures.

A aquests efectes, els sistemes integrats de gestió han de compensar les entitats locals que hi participin pels cos­tos addicionals que, en cada cas, hagin de suportar efecti­vament d’acord amb el que indica el paràgraf anterior, en els termes establerts en el conveni de col·laboració cor­responent”.


Actuacions per part del Govern de les Illes Balears (GOIB)

Vist aquests fets, el GOIB va decidir dur a terme una sèrie d'actuacions i mesures per contrastar aquestes informacions. Les actuacions han estat les següents:

1. Estudi sobre la generació i composició dels residus municipals de les Illes Balears (juntament amb ECOEMBES). Finalització prevista el mes de febrer 2019.

2. Previsió en el Projecte de Llei de residus i sòls contaminats de les Illes Balears (BOPIB núm. 150 de dia 6 de juliol de 2018) de mesures encaminades a aconseguir més transparència amb les dades incorporant l’obligatorietat als SRAP de subministrar dades individualitzades dels productes o envasos, posats en el mercat de les Illes Balears pels productors als qual representin, de manera desagregada dels totals nacionals.


Conclusió

Per això, s’està a l’espera de disposar de més informació per extreure unes conclusions consistents en relació a la viabilitat tècnica, ambiental i econòmica de la implantació d'un sistema de dipòsit, devolució i retorn per als envasos de begudes d'un sòl ús a les Illes Balears.

 

2. Pla d'impuls per l'ús d'envasos de begudes reutilitzables 

Aquest Pla pretén aportar els elements conceptuals i tècnics per tal que, tant a nivell municipal com regional i autonòmic, sigui possible impulsar un model de gestió de residus d’envasos de begudes enfocat cap a l’economia circular, on la reutilització hi jugui un paper cabdal com a prioritat de la jerarquia dels residus

 

3. Estudi sobre la generació i composició de residus municipals a la Comunitat Autònoma de les IIles Balears.

3.1 Document amb dades principals sobre els residus municipals, datat a gener de 2020

3.2 Anàlisi del sistema de gestió dels residus municipals a les Illes Balears (2020), datat a novembre de 2021

3.3 Anàlisi del sistema de gestió dels residus municipals a les Illes Balears (2021), datat a novembre de 2022

 

4. Estudi sobre la generació de residus de determinades activitats comercials a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Document elaborat per l'Institut Cerdà, amb data de 10 d'octubre de 2019, finançat per Ecoembes a través dels fons del conveni de col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

 

5. Analisi del sistema de gestió dels residus municipals a les Illes Balears

La finalitat d'aquest estudi és analitzar, avaluar i crear bases de dades envers a la generació i gestió dels residus municiapals (RM) de les Illes Balears amb dades de 2018 i 2019. Els seus objectius específics són:

- Caracteritzar i quantificar els fluxos de RM (totals i per fraccions) de les Illes Balears.

-Fitxar i analitzar indicadors que permetin avaluar el sistema de gestió de RM de les Illes Balears.

-Interpretar els resultats obtinguts en vista al compliment dels objectius establerts per la Llei 8/2019, de 21 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears, la legislació estatal i les directives europees.

- Establir una metodologia d'analisi i tractament de dades que serveixi de model per a futurs estudis relacionats amb la gestió de residus.

 

6. Estudi de caracterització i alternatives de gestió dels residus de la fusta a Reciclafusta

Aquest informe s’elabora dins del marc de la convocatòria d’ajuts públics promogudes per part de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca d’Illes Balears, per impulsar l’economia social i circular, gestionar de manera sostenible els residus turístics i crear llocs de feina per a persones amb risc d’exclusió. La convocatòria té per objectiu donar impuls a iniciatives d’entitats privades que vulguin sumar-se a la transició cap a l’economia circular.

Aquest projecte pretén donar resposta a la problemàtica ambiental de Reciclafusta, cooperativa de reciclatge de restes de fusta localitzada a Manacor, i es recull dins de la següent categoria de la convocatòria d’ajuts: Preparació per la reutilització de residus.

Concretament, pretén maximitzar la valorització de la fusta, amb la finalitat que les restes de fusta rebudes a Reciclafusta passin a ser les matèries primeres per a una altra activitat compatible amb la composició química de la fusta, deixant així de ser un residu i convertint-se en un recurs. En conseqüència, s’allarga el cicle de vida de la fusta, evitant que aquesta quedi en desús i arribi al seu fi de vida. Així mateix, també pretén valorar si les activitats actuals desenvolupades per Reciclafusta són viables o no tenint en compte el potencial de perillositat de les restes de fusta.