torna

Detall de la notícia

Imatge 3607914

Govern, empresaris i sindicats es comprometen per la reducció de l'abandonament escolar prematur a les Illes

El compromís signat preveu una reducció de l’abandonament fins al 24% en 2021 i inferior al 20% en el 2025

“L’abandonament escolar minva les oportunitats de desenvolupament d’una persona al llarg de la vida i la capacitat de la societat per innovar, crear coneixement i guanyar en competitivitat. Per primera vegada tots els actors de la nostra societat ens seiem a la mateixa taula i aprovam un document que neix de la transversalitat de les actuacions i del compromís de totes les parts, amb l’objectiu de reduir l’abandonament escolar”. La presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada dels consellers d’Educació i de Treball, Martí March i Iago Negueruela, ha fet aquestes valoracions després que institucions, agents socials i econòmics i societat civil, en el marc de la Mesa de Diàleg Social, hagin aprovat el document “Compromís per la reducció de l’abandonament escolar prematur”.
 
L’aspecte més destacat del compromís, és el fet que suposa una implicació de tots els agents socials i econòmics en una estratègia conjunta per reduir el nombre de persones que tenen entre 18 i 24 anys i que després de l’ESO no han continuat formant-se. Aquesta implicació es fa a través de mesures, que ja són prioritàries en el marc d’actuació del Govern, i que ara comprometen les organitzacions patronals, sindicats i el conjunt de la societat civil en el mateix objectiu.
 
Un dels principals compromisos que es deriven del document és l’objectiu compartit de reducció de l’abandonament escolar prematur (AEP) fins al 24% l’any 2021 i inferior al 20% en el 2025.
 
Es tracta d’un objectiu important, ja que actualment a les Balears hi ha un 26’5% d’abandonament escolar. Cal tenir present que el 2002 aquesta situació afectava un 39’9%, i per tant ha millorat significativament, però encara s’està enfora de la mitjana espanyola que és del 18,3%.
 
La presidenta ha destacat que aquest full de ruta compartit incentiva la millora contínua dels treballadors i vol traslladar un missatge a la societat: “formar-se és important i té recompensa; formar-se permet accedir a una feina millor i progressar; formar-se val la pena”.
 
Per la seva banda, el conseller d’Educació  ha manifestat que “l’abandonament escolar prematur és un dels problemes més greus que té aquesta comunitat. Per lluitar contra aquesta situació és necessària una estratègia conjunta més enllà de l'àmbit exclusivament educatiu. Des de les institucions ens comprometem a potenciar l’educació en totes les etapes formatives; reforçar el Pla d’Èxit Educatiu; desenvolupar els programes de formació dual; orientar l’FP a les necessitats de les empreses; facilitar l’accés a la universitat; i a invertir més que mai, com farem l’any vinent, arribant als 1.000 milions d’euros en educació”.
 
Compromisos aprovats
 
El document té una sèrie de principis rectors com el d’incrementar la inversió educativa, continuar amb les polítiques de prevenció de l’absentisme, millorar la formació de les competències, impulsar l’escola inclusiva, millorar i difondre l’oferta d’FP, actuar sobre el mercat laboral, i desenvolupar el Pla Integral de Formació Professional i el Pla Estratègic per a l’Educació de les Persones Adultes. Entre aquestes mesures hi destaquen especialment el compromís per part dels agents econòmics i social d’establir mecanismes de preferència per la contractació de persones titulades en els convenis laborals i en les ofertes d’ocupació i la definició de criteris de preferència per la promoció interna dins les empreses dels treballadors que tenguin major qualificació professional reconeguda i per als que millorin la seva qualificació inicial.
 
L’abandonament escolar prematur
 
L’abandonament escolar prematur (AEP) és un concepte que engloba totes les persones amb edats compreses entre els 18 i els 24 anys que han completat com a màxim l’ESO i que no reben cap mena d’educació ni formació. És a dir, fa referència a persones que abandonaren el seu procés formatiu sense arribar a assolir cap qualificació de caire professional i que tampoc no han seguit ni segueixen cap altre itinerari que les capaciti per inserir-se en el mercat laboral.
 
El fracàs escolar està directament relacionat amb l’abandonament. Per això des de principi de la legislatura ja s’ha estat treballant en un Pla d’Èxit Educatiu que ha començat a recollir resultats amb millores significatives tant a Primària com a Secundària.
 
A títol d’exemple, els darrers informes de l’Institut d’Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu (IAQSE) mostren que a Primària s’ha reduït la repetició un 40% i, per primera vegada, a totes les àrees hi ha més del 90% d’aprovats, mentre que a Secundària s’ha incrementat el nombre d’alumnat que titula en acabar 4rt ESO. Pròximament l’IAQSE publicarà l’estudi de resultats corresponents al curs 2017/18 que confirmen la línia general de millora a tot el sistema.