torna

Detall de la notícia

Caducitat de les empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions contra incendi no registrades segons el nou Reglament

Segons la disposició transitòria tercera del Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis, les empreses instal·ladores i mantenidores d'instal·lacions contra incendis que exerceixen llur activitat segons les condicions i requisits exigits pel Reial decret 1942/1993, de 5 de novembre i l'Ordre del Ministeri d'Indústria i Energia de 16 d'abril de 1998 i no s'hagin adaptat al nou Reglament contra incendis abans de dia 13/12/2018 tindran les especialitats d'empresa mantenidora o instal·ladora contra incendis caducades i no podran seguir tramitant expedients contra incendis.

 

Per tal de poder tornar a tramitar instal·lacions contra incendis les empreses s'han de donar d'alta segons les noves categories del nou Reglament d'instal·lacions contra incendis mitjancant el tràmit 023.

Les empreses contra incendis d'altres comunitats autònomes que s'hi hagin habilitat per exercir segons el nou reglament han de tornar a comunicar la seva intenció d'actuar en el territori de les Illes Balears mitjançant aquest formulari.