torna

Detall de la notícia

Imatge 3583887

L'aportació econòmica de la Conselleria d'Educació i Universitat a la UIB per al 2019 augmenta un 12,48 %

La UIB rebrà un total de 76,7 milions d’euros, un increment global del 12,48 %, per al 2019
 
La inversió per alumne ha crescut en 1.681 euros, un 29 %, des de l’inici de la legislatura
 
Des de l’inici de la legislatura l’aportació a la UIB ha augmentat en 19 milions, un 33,83 % des del 2015
 
Es preveuen 700.000 euros per cobrir la reducció del preu de les matrícules del curs 2018-2019

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Llorenç Huguet, han presentat avui matí l’aportació econòmica del Govern a la UIB per al 2019. A la presentació els han acompanyat, per part de la Conselleria, el director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Juan José Montaño, i per part de la UIB hi han estat presents la gerent, Antònia Fullana, i la vicerectora d’Economia i Infraestructures, Maria Llompart.

El pressupost que ha elaborat la Conselleria d’Educació i Universitat preveu una aportació global a la UIB per al 2019 de 76.740.972 euros. Això suposa un augment de 8.512.408,63 euros, un 12,48 % d’increment, respecte de l’any 2018. Aquest increment es destina principalment a millorar el finançament dels estudis oficials i les condicions laborals del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis i a cobrir la reducció dels preus de matrícula, així com a garantir el manteniment de les infraestructures del campus universitari.
 
Més de 19 milions des de l’inici de la legislatura 
Des de l’inici de la legislatura, durant aquests quatre anys l’aportació de la Conselleria d’Educació i Universitat a la Universitat ha augmentat en 19.400.796 euros, un 33,83 %, respecte de l’any 2015. En aquesta línia, la inversió per alumne ha augmentat en 1.681 euros, un 29 %.

Conveni per establir el model de finançament de la UIB
Properament se signarà un conveni entre el Govern i la UIB per establir, de forma pluriennal, el model de finançament de la institució universitària durant el període 2019-2021, el qual definirà com s’han de dur a terme les aportacions del Govern en concepte de transferència nominativa de despeses corrents de personal i d’inversions, així com el finançament per resultats o objectius estratègics. En aquesta línia, per a l’any 2019 se destinarà un total de 300.000 euros al finançament addicional per l’assoliment d’objectius o resultats docents, de recerca, de transferència de coneixement i de gestió per part de la UIB.
 
Augmenten les transferències de despeses corrents, de personal i d’inversions
Del total de 76,7 milions per al 2019, 66.748.987,85 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal, una quantitat que suposa un augment del 13,61 % respecte de l’any 2018.
 
En aquest sentit, aquesta transferència preveu iniciar d’un pla d’estabilització de la plantilla de PDI i PAS per augmentar progressivament el percentatge de docència impartida pel professorat permanent i combatre els efectes de l’envelliment de la plantilla. A més, l’augment de la transferència nominativa respon a la voluntat d’avançar significativament en l’equiparació de les condicions laborals dels professors contractats, així com a l’augment del percentatge de pagament de la carrera professional del personal d’administració i serveis. Finalment, es preveuen millores i promocions per a tots els cossos docents, així com per al personal d’administració i serveis.
 
Així mateix, es destinaran 2.100.000 euros del total en concepte de transferències d’inversions al manteniment de les infraestructures del campus, la qual cosa suposa un increment del 10,53 %.

700.000 euros a la UIB per cobrir la reducció del preu de les matrícules
Després de quatre anys consecutius de mantenir congelats els preus universitaris, el curs 2018-2019 els preus en primera matrícula corresponents als serveis acadèmics dels ensenyaments oficials de la UIB han experimentat una reducció percentual del 10 % respecte dels preus públics vigents per al curs 2017-2018, en el cas dels estudis de grau i de màster, i del 15 % en el cas dels estudis de màster que habiliten per exercir activitats professionals regulades. Per cobrir aquesta reducció, el Govern aportarà a la UIB per al 2019 un total de 700.000 euros.

Els interins podran gaudir dels tres complements retributius addicionals
D’altra bandala Universitat disposarà d’un total de 5.410.273 euros destinats a complements retributius, la qual cosa representa un augment del 9,14 % respecte del 2018.
 
Així mateix, els professors interins podran gaudir del complement d’excel·lència investigadora i de transferència de coneixement a partir del 2019, a més dels complements de docència i recerca.
 
Augmenten les dotacions pluriennals de titulacions i d’infraestructures
El pressupost del 2019 manté el compromís pluriennal de la doble titulació de Turisme i Administració i Direcció d’Empreses, amb un total de 406.907 euros, que suposa un augment del 21,27 % respecte al 2018, i també està prevista una partida de 29.628 euros per a la millora de la implantació de la doble titulació d’Economia i Turisme.
 
A més, la transferència d’1.904.420 euros de l’any 2019 corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina suposa un augment del 32 % respecte al 2018. Finalment, s’afegeixen a l’import de la nominativa, pel fet que ha finalitzat la vigència dels convenis d’implantació, els costos de la implantació de la doble titulació de Dret i Administració i Direcció d’Empreses i del grau de Turisme a Menorca.

D’altra banda, s’incorpora una partida de 144.000 euros, en el marc d’un conveni pluriennal, per a la segona fase de la implantació de l’administració electrònica, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
Finalment, s’ha de tenir en compte que la Conselleria d’Educació i Universitat destinarà un total de 2.245.709 euros a l’amortització de diverses infraestructures del campus universitari.
 
Aposta per la innovació educativa i la millora de la formació inicial del professorat
El pressupost del 2019 també preveu una partida de 48.000 euros (un 31 % més que el 2018) destinada a una convocatòria de projectes d’innovació educativa i a un programa de formació específica per al professorat dels estudis d’Educació Infantil, d’Educació Primària i de Formació del Professorat. D’aquesta manera es continua amb la tasca del grup de treball conjunt UIB / Conselleria d’Educació i Universitat per a la millora de la qualitat de la formació inicial del professorat.
 
També es preveu destinar 50.000 euros a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), en el marc d’un conveni pluriennal, per a la contractació de dos tècnics de suport a les activitats d’aquest Institut.
 
Altres aportacions del Govern a la UIB
A més de la transferència global de la Conselleria d’Educació i Universitat, la UIB rep altres aportacions, tant d’Educació com d’altres conselleries i òrgans del Govern de les Illes Balears, fins a arribar a un total de 3.443.945 euros.
 
Educació aporta cinc assessors docents que col·laboren, en el Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU), en l’organització de les proves Cangur i amb les seus universitàries, a més de 91.500 euros per a diverses actuacions amb la UIB.
 
D’altra banda, la Conselleria d’Innovació, Recerca i Turisme aporta un total de 2.283.000 euros en convocatòries i convenis; la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, un total de 205.000 euros; la Conselleria de Cultura, Participació i Esports, un total de 90.000 euros; l’Institut Balear de la Dona, un total de 60.000 euros; la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, un total de 65.000 euros, i el Parlament, 40.000 euros. Quant a l’equipament i el manteniment de les infraestructures de la Facultat de Medicina, l’IB-Salut aporta un total de 422.000 euros.
 
Més ajuts per a estudiants
El Programa d’Ajuts de Desplaçament per cursar estudis universitaris fora de l’illa de residència dins la Unió Europea comptarà amb un total de 500.000 euros i es destinarà un màxim de 600 euros per ajut, la qual cosa suposa un augment de la dotació total de l’11,1 %. D’aquesta convocatòria, se’n beneficiaran 833 alumnes, aproximadament un 19 % més que l’any 2018. Així mateix, es destinarà una quantitat de 18.000 euros de forma específica a estudiants de postgrau. Com a balanç de la legislatura, aquest programa d’ajuts ha augmentat en 294.000 euros, un 143 %, respecte de l’any 2015.
 
Com a novetat, l’any 2019 es convocaran ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28), amb una partida total de 150.000 euros. Aquesta convocatòria preveu una modalitat específica d’ajuts de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània amb un total de 12.000 euros addicionals, la qual cosa suposa 20 ajuts de 600 euros cadascun.
 
A més, per segon any consecutiu es convocaran ajuts per premiar els millors expedients acadèmics dels estudis de grau amb una partida anual de 30.000 euros.
 
D’altra banda, es mantindrà el programa de beques d’allotjament a la residència universitària, amb la finalitat de fomentar la integració dels nous estudiants de la UIB a la vida acadèmica del campus universitari (dues per illa). També es preveu una ajuda específica per a la incorporació de dones als estudis que s’imparteixen a l’Escola Politècnica Superior. Amb aquesta finalitat, es disposarà d’un total de 43.256 euros per a nou alumnes.